Günlük Arşiv: 2021-04-27

Howa maglumaty: 28-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 27-nji aprelde sagat 20:00-den 28-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Hepdelik täleýnama (26-aprel, 2-maý)

2021-nji ýylyň 26-njy apreli we 2-nji maýy aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw,...

Awtorlarymyza minnetdarlyk: Halkara gatnaşyklary instituty

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň döredijilik topary ýurdumyzda bolup geçýän gündelik täzelikleri hem-de dünýäde dürli ugurlardaky – syýasatda, medeniýetde, sportda we beýleki ugurlardaky...

“Bawariýa” täze tälimçi geler

Germaniýanyň "Bawariýa" topary tälimçisini çalşar. 2021-nji ýylyň täze mwösüminden topara täze tälimçisi tälimçilik eder. Bu barada toparyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Germaniýanyň "Bawariýa" toparynyň...

«Time» žurnalynyň täsin sahaby

Bir asyrlyk taryhy bolan «Time» žurnalynyň soňky sanynyň baş sahaby adaty bolmadyk bir surat bilen bezeldi. Sahapda ýerleşdirilen surat howanyň global maýlamagyna bagyşlanýar. Ol...

Dünýäde kagyza isleg azalýar

Sanly aragatnaşygyň we sanly metbugatyň ösmegi bilen, Ýer ýüzünde kagyza bolan isleg azalýar. Şeýle bolansoň, dünýäniň çar künjünden kagyz işläp taýýarlaýjy iri kompaniýalaryň öz...

Hytaý 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň we GDA agza ýurtlarynyň diplomy ykrar edilýän ýokary...

Gurbagalar

Bir gün bir topar gurbaga tokaýyň içi bilen gidip barýar ekeni. Birdenkä olaryň ikisi äwmezlik zerarly çukura gaçýar. Beýleki gurbagalaryň ählisi çukuryň daşyna üýşýärler....

«Telekeçiler mekdebi»: kursa çagyrýar

«Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasy aşakdaky hünärler boýunça kurslara diňleýjileri kabul edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. — iş dolandyryjylyk we arhiw...

Açyk gapylar: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen döwlet medeniýet instituty 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda sagat 15:00-da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy,...