Günlük Arşiv: 2021-04-26

Italiýada okuw: Resminamalar üçin nirä ýüz tutmaly?

Ýadyňyzda bolsa düýn Italiýanyň uniwersitetlerine 2021-2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň başlandygy baradaky habary Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýetiniň  Instagram hasabyna salgylanyp  saýtymyza ýerleşdiripdik....

Howa maglumaty: 27-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 26-njy aprelde sagat 20:00-den 27-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Türkiýede çäklendirmeler doly güýçlendirilýär

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda koronawirus ýokanjyna garşy alnyp barylýan öňüni alyş çäreleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisde alnan...

Ýewropa Birleşigi: Telekeçiler üçin eksport mümkinçilikleri

Kiçi we orta kärhanalaryň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanda “Ready4 Trade- Merkezi Aziýa” maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti tarapyndan habar berilmegine...

Indi alyp baryjy hem bolar

Amerikanyň işewüri we “Tesla we Space X” ýaly kompaniýalaryň ýolbaşçysy Ilon Mask "Saturday Night Live" agşamky aýdym-saz we degişme äheňindäki telegepleşigiň alyp baryjysy bolar....

Marsyň ilkinji reňkli suraty we dikuçaryň üçünji uçuşy

ABŞ-nyň “NASA” awiasiýa we kosmos gullugy “Ingenuity” dikuçary uçuş wagtynda düşürilen Mars planetasynyň reňkli suratyny görkezdi. Suratda planetanyň üsti we “Perservance” marsohodyň geçen yzlary...

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň telefon söhbetdeşligi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň resmi saýtynda...

Türkmen ýaş himiýaçylaryň uly üstünligi

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 20-26-sy aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 55-nji Halkara Mendeleýew himiýa olimpiadasy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýardam bermeginde Halkara ynsanperwer...

Pandemiýa sebäpli nemes diline 1200 söz goşuldy

Koronowirus pandemiýasy sebäpli nemes diline 1200 töweregi täze söz goşulypdyr. Bu barada «New York Post» neşiri habar berýär. Doktor Kristin Mers bu hadysany dünýäde adatdan...

Sputnik V” sanjymy Türkiýede öndüriler

Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen "Sputnik V" sanjymyny Türkiýede öndürmek barada ylalaşyk gazanyldy. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Bu sanjymy...