Günlük Arşiv: 2021-04-25

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Çagalar indi Iňlis dilini has aňsat we gyzykly öwrenýär!  Makul Sözlük öz mümkinçiliklerini artdyrýar we täze bölümleriň üsti bilen Iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin...

«Mähirli Zenan» modalar öýi Türkmen gazet saýtynda

Täze döredilen saýtlaryň biri bolan www.turkmengazet.com saýty esasan hem gelin-gyzlarymyz baradaky habarlary yzygiderli okyjylaryna ýetirip gelýär. Ajaýyp lybaslaryň döredýän kärhana bolan «Mähirli Zenan» modalar...

Dünýäde näçe web saýt hereket edýär?

Häzirki wagtda dünýäde “Internet” diýen sözi gündelik durmuşymyzyň möhüm bölegine öwrüldi. Adamlaryň gündelik durmuşynda ekran arkaly habarlaşmak üçin has köp wagt sarp edýändigini belläp...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan...

Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalarynyň telefon we salgylary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi resmi web saýtynda gaýragoýulmasyz telefon nomerlerini ýerleşdirdi. Ol sanawda Türkmenistanyň Daşary işler ministliginiň, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilkanalarynyň we Daşary...

Italiýa okuwa çagyrýar: Resminamalar kabul edilýär

Italiýanyň uniwersitetlerine 2021-2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmek başlandy. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Instagram hasabynda habar berilýär. Habarda bellenişine görä, Kabul etmegiň...