Günlük Arşiv: 2021-04-24

Howa maglumaty: 25-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 24-nji aprelde sagat 20:00-den 25-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Delegatlar kimler?

Delegatlat Birleşen Milletler Guramasynyň alyp barýan işinde möhüm rol oýnaýarlar. Olar döwletleriň ylalaşygyny gazanmaklyk we döwrümiziň global meselelerini çözmegiň ýollaryny gözlemeklik bilen meşgullanýarlar. Köp...

Äpet halylar «Ak öýler» üçin

Ýene iki aý çemesi wagtdan ― iýun aýynda Türkmenabat we Balkanabat şäherlerinde «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň açylyş dabarasynyň bolmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy...

Elektron sport boýunça saýlama ýaryş geçiriler

Türkmenistanyň Milli elektron sport federasiýasy 16 ýaşyna ýeten islendik watandaşymyza dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligini döredýär. Munuň üçin federasiýa ýakynda elektron sport oýunlarynyň ikisi ―...

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap...

Ýewropa Birleşigi Türkmen telekeçilerini gutlaýar

Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilýeti Türkmen telekeçilerini gutlaýar. Ýadyňyzda bolsa “Halal Dogan” hususy kärhanasynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Awstriýanyň Wena şäherindäki wekilhanasynyň goldaw bermeginde...

Täsin keşpli 3d halyny döreden suratkeş

Şu ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda bedewiň we alabaýyň şekilini sungat işlerinde şekillendirmek boýunça halkara bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Mälim bolşy...

Koronawirusa garşy spreý sanjym

Hytaý Halk Respublikasynda koronawirus ýokanjyna garşy sepilýän spreý sanjymy öndürmek işi alnyp barylýar. Häzirki wagtda bu derman serişdesiniň kliniki synaglarynyň birinji tapgyryndadygy mälim edildi....

Orazaňyz kabul bolsun adamlar!

2021-04-24 11:50:05

Baýdeniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ilkinji daşary ýurt saparyny şu ýylyň iýun aýynda Beýik Britaniýa bilen Belgiýa amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Prezidenti Baýden 11-14-nji iýuny aralygynda...