Günlük Arşiv: 2021-04-23

Howa maglumaty: 24-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 23-nji aprelde sagat 20:00-den 24-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

2021: “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” saýlandy

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy bilelikde bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralarda däbe öwrülen Türkmen bedewiniň milli baýramy...

Aziýa çempionatynda ýene bir medal gazandyk

Şu günler Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty dowam edýär. Yklymyň bu möhüm ýaryşynda türkmen türgenleri hem çykyş edýärler we baýrakly...

Aşgabat – dünýäniň kino sungatynda

25-nji maýda esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy uludan toýlanyljak merjen şäherimiz Aşgabat dürli ýyllarda dünýäniň kino sungatynyň taryhyna giren çeper filmleriň surata düşürilen ýeri hökmünde hem...

Dünýä ýurtlary howany goramaga çemeleşýär

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň başlangyjy bilen howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin 2 günlük onlaýn tertibinde sammit geçirilýär. Bu ABŞ-nyň täze administrasiýasynyň amala aşyrýan ilkinji...

Gülşirin Geldimyradowa ” Gabanma”

Gülşirin Geldimyradowa " Gabanma"  şekilli aýdymy. Dowamy Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip bilersiñiz.

Açyk gapylar: Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty 2021-nji ýy­lyň 11-12-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da or­ta we hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry, okuw mer­kez­le­ri­niň diň­leý­ji­le­ri, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri,...

Açyk gapylar: Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty

Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­riň ýo­ka­ry synp okuw­çy­la­ry­ny, Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den we...

Açyk gapylar: Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­ti

Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­ti ýur­du­my­zyň oku­wa hö­wes­li ýaş­la­ry­ny 2021-nji ýy­lyň 1-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da «AÇYK GA­PY­LAR» gü­nü­ne ça­gyr­ýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...

Türkmen monumental heýkeltaraşlygynda bedewleriň çeper keşbi

Ahalteke bedewleri nirede we haçan peýda boldy? - bu soraga jogap tapmak üçin onuň gelip çykyşy iň gadymy siwilizasiýanyň dörän wagtyna gabat gelýändigi babatda...