Günlük Arşiv: 2021-04-22

Howa maglumaty: 23-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 22-nji aprelde sagat 20:00-den 23-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

MakGregor futbol toparyny satyn almak isleýär

Taryhy baý bolan Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň eýesi üýtgäp biler. “UFC” garyşyk söweş sungatynyň ýeňil agram derejedäki öňki çempiony Konor MakGregor bu topary satyn...

“Real Madrid”: Zidan galýar, Alaba gelýär

Häzirki wagtda Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol topary düzüm babatynda kyn günleri başdan geçirýär. Onuň düzüminde dünýä belli birnäçe oýunçylar şikes alyp, bejeriş-sagaldyş işlerini alyp...

Taryhdaky ilkinji fotosuratlar satylar

Ýer ýüzündäki ilkinji fotosuratçy hökmünde tanalýan William Genri Foks Talbot tarapyndan düşürilen 200 surat satlyga çykarylýar. Olaryň satyşyny Angliýadaky muzeýleriň birinde guramak meýilleşdirilýär. Dünýäniň...

Türkmenistan BMG-niň edarasynyň düzümine saýlandy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC) nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistan Gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG-niň edarasynyň...

Açyk gapylar: Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 26-njy aprelinde we 19-njy maýynda sagat 14.00-da 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary «AÇYK...

Açyk gapylar: Döwlet energetika instituty

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 2021 — 2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar. Bu barada “Mugallymlar...

Robotlaryň hyzmat edýän restorany

Umuman aýdanymyzda häzirki wagtda dünýäde kem-kemden robotlar adamlaryň iş wezipeleriniň ornuny tutup başladylar. Ençeme kompaniýalar hem özleriniň dükanlarynda robotlary ulanýarlar. Biz bolsa okyjylarymyzy robotlaryň...

93-nji Oskar dabarasy “TRT-2”-de göni ýaýlym berler

93-nji Oskar baýragy gowşurylyş dabarasy ilkinji gezek “TRT 2”-de ýaýlyma berler. Ýaýlym 26-njy aprel gijesinde başlar. Beýanata görä, nobatdaky Oskar dabarasy “TRT 2”-de göni...

“Mersedes”-iň Germaniýada önümçiligi togtadyldy

“Mersedes”-e degişli kompaniýa bolan «Daimler» global çip krizisi sebäpli Germaniýanyň 2 desgasynda önümçiligini togtatjakdygyny mälim etdi. Awtoulag pudagy soňky aýlarda köpelýän çip üpjünçiligi meselesi...