Günlük Arşiv: 2021-04-21

Howa maglumaty: 22-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 21-nji aprelde sagat 20:00-den 22-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Öz kosmos stansiýasyny gurýar

Russiýa öz kosmos stansiýasyny gurmak babatda degişli işleriň ilkinji tapgyrlaryny amala aşyrmaga girişdi. Russiýanyň Federal kosmos gullugynyň başlygy Dmitriý Rogozin bu habary "Twitter" jemgyýetçilik...

“Sputnik V”: Argentinada öndürildi

Latyn Amerikasy ýurtlarynyň arasynda Argentina "COVID-19" garşy Russiýanyň "Sputnik V" sanjymyny öndürip başlady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy (RDIF) we Argentinanyň  "Laboratorios...

Düýe süýdi we onuň dermanlyk ähmiýeti

Oba hojalyk pudagynda düýedarçylygy ösdürmek we olaryň önümliligini ýokarlandyrmak esasy çäreleriň biridir. Munuň sebäbi bolsa, olaryň süýdüniň we etiniň dermanlyk häsiýeti ýokarydyr. Häzirki wagtda...

33 ýyldan soňra

Germaniýanyň futbol boýunça milli çempionatynyň ("Bundesliga") güýçli toparlarynyň biri hasaplanýan "Şalke" topary 33 ýyldan soňra şowsuzlyga uçrady. Topar indiki möwsümde "Bundesliga"-da çykyş etmek mümkinçiligini...

“Meniň baýramym” atly bäsleşik

Türkiýäniň Daşary ýurtlardaky türkler we doganlyk jemgyýetler müdirligi (YTB) daşary ýurtlarda ýaşaýan 4-14 ýaş aralygyndaky türk raýatlarynyň, iki raýatlygy bolanlaryň hem-de “gök” şahadatnamasy bolan...

Si Szinpin: milli Liderimiz bilen telefon arkaly gepleşikler geçirmekçi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar. Bu gynanç hatlarynda Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanar diýlip bellenilýär. Milli...

“Apple”-iň täze önümleri: iň güýçli planşet

Dünýä belli “Apple” kompaniýasy özüniň täze önümlerini halk köpçüligine tanyşdyrdy. Tanyşdyrylyş dabarasynda dürli reňkdäki “iMac”, ýanynda göterilýän telefonlaryň aýratynlyklayrny özünde jemleýän hem-de planşetleriň arasynda...

ABŞ-nyň ilkinji Konstitusiýasy satlyga çykaryldy

13 ştatdan ybarat bolan Amerika ştatlary konfederasiýasynyň fransuz dilindäki ilkinji Konstitusiýasy 27-nji aprel güni Rumyniýadaky Artmark bäsleşikli söwdasynda satlyga çykarylar. Bäsleşikli söwdada Konstitusiýanyň başlangyç...

  Beýik Seljuk Türkmen imperiýasynda beýleki dinler

 Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda”  atly kitabynda: «Biziň şöhratly pederlerimiz milli aňyýete mahsus bolan mertebeliligi barha beýgeldipdirler. Türkmen şäherlerinde mydama dürli...