Günlük Arşiv: 2021-04-19

Howa maglumaty: 20-nji aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 19-njy aprelde sagat 20:00-den 20-nji aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” habarlar...

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiziň adyna mähriban kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatlary gelýär. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilýär. Türkiýäniň Prezident Rejep Täýyp Ärdogan,...

Miras şahadatnamasy : Gerekli Resminamalar

Mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň web saýtyna salgylanyp Size ýetirýäris. Arza (kanun boýunça mirasa bolan hukuk...

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr...

Ahyrsoňy öz uçuşyny amala aşyrdy

“Perseverance” atly marsohod “Ingenuity” atly dikuçarynyň uçuşyny we gonuşynyň ilkinji suratlaryny Ýere iberdi. Bu dikuçar Mars planetasynda 3 metr beýiklige uçmagy başardy. Bu barada...

Täze “Superliga” döredildi

Angliýanyň, Italiýanyň we Ispaniýanyň iň gowy toparlary, ýagny jemi 12 topar “Real Madrid” toparynyň prezidenti Florentino Peresiň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa “Super liga” çempionatynyň döredilendigini barada...

Mourinýo tälimçilikden boşadyldy

Angliýanyň “Tottenhem” toparynyň baş tälimçisi portugaliýaly Žoze Mourinýo toparyň tälimçilik wezipesinden boşadyldy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Mourinýo bu toparyň tälimçilik wezipesine 2019-njy ýylyň...

Paýly gurluşygyň obýekti: Gerekli resminamalar

Paýly gurluşygyň obýektine bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň...

Awstraliýa ― Täze Zelandiýa howa gatnawlarynda karantin gözegçiligi aradan aýryldy

Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň arasyndaky uçar gatnawlarynyň ýolagçylary şu günden ― 19-njy aprelden başlap, karantin gözegçiliginde galmaly bolmazlar. Bu barada iki döwletiň hem resmileri...

Oba hojalyk ekinleri zyýankeşlerden goramagyň esaslary

Ekerançylygyň häzirki ösýän döwründe oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramak döwrüň derwaýys çözülmeli meseleleriniň biridir. Sebäbi dünýä möçberinde zyýankeşler, kesel emele getirijiler we haşal otlar...