Günlük Arşiv: 2021-04-18

Suwda ýüzmek: halkara ýaryşdan 7 medal

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler 12 ― 17-nji aprel aralygynda Daşkent şäherinde geçirilen Özbegistanyň açyk çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň resmi saýtynyň...

«Google Earth» Ýeriň 37 ýyllyk özgermesini hödürleýär

Käte ýaşaýan ýerimiziň mundan birnäçe ýyl ozalky suratlary bilen häzirki görnüşini deňeşdirmegi halaýarys. Indi munuň üçin arhiw dörüp oturmagyň hajaty hem ýok. Dünýäniň iň...

Ugur ýene Aýa tarap

Başynda dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Ilon Mask duran «SpaceX» kompaniýasy öz astronawtlarynyň bir toparyny Aýa ugradar. «Bu uçuş biziň Aýa gaýdyp barmagymyzda möhüm...

Gülgüne Aýy gördüňizmi?  

Ömrüňizde, iň bolmanda ýekeje gezek, gülgüne reňkli Aýy synlapmydyňyz? Synlan bolsaňyz, şeýle mümkinçilik ýakyn günlerde ýene-de garaşýar. Synlamadyk bolsaňyz, onda 26-njy aprel gijesini deňiňizden...

Türkiýede 7 waksina taýýarlanylýar

Koronowirus pandemiýasyna garşy Türkiýede waksinalaryň 7-si synagdan geçirilýär. Olaryň ählisi türk alymlary tarapyndan işlenip taýýarlanan waksinalardyr. Häzir bu waksinalaryň käbiri adamlarda synaglary geçirip başlady. Ýurduň...

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar

Şu gün – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda hormatly Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan...

«Formula 1»-e täze tapgyr goşuldy  

Dünýäniň iň meşhur we iň gyzykly ulag ýaryşlarynyň biri bolan «Formula 1»-e 2022-nji ýylda ýene bir bölüm goşular. Has takygy, geljek ýyl dünýä çempionatynyň...

Türkmenabat-Stambul ýörite uçar gatnawy

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şugün ýagny, 2021-nji ýylyň...

BMG-den Türkmenistana hoş habar

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 59-njy mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Guramanyň agza-döwletleriniň 72-niň awtordaşlygynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy...

Messi ahyrsoňy begendi: Ispaniýanyň Şa kubogyny eýeledi

Ispaniýanyň Şa kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Ona "Barselona" bilen "Atletiko Bilbao" toparlary duşuşdy. Duşuşykda 4:0 hasabynda ýeňiş gazanan "Barselona" topary 31-nji...