Günlük Arşiv: 2021-04-17

Balykçylygy ösdürmegiň ähmiýeti

Balyklar adamyň durmuşynda uly ähmiýete eýedir. Ol azyk önümi, dökün we derman almak, öý haýwanlarynyň ot-iým paýyna goşmak, zyýanly mör-möjekleriň liçinkalaryna garşy göreşmek, derýalary...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy habar berýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin Promo nyrhyny wagtlaýyn ýola goýýar we ýolagçylaryň goşlaryny daşamak boýunça täze konsepsiýasyny hödürleýär diýlip https://turkmenistanairlines.tm/ saýtynda aýdylýar. Bu habarda...

Derelere dolan owazlar: Ilşat Annamämmedow

Aýdym-saz sungatynyň özboluşlylygy, onda özüne kökerýän nähilidir bir güýjüň jemlenendigi hemmämize mälim. Bu jadyly sungatyň inçe tärlerini kalbyna ornaşdyryp, ylhamly dünýäsinde sungat bagyny gülledýän...

Merkel koronawirusa garşy sanjym aldy

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Kansleri Angele Merkel koronawirus ýokanjyna garşy sanjym aldy. Onuň "AstraZeneca" kompaniýasynyň işläp düzen sanjymyny alandygy mälim edildi. Bu barada Germaniýanyň Ministrler...

Sagdynlygyň we dostlugyň mekany

Halkyň saglygy hakynda alada milli Liderimiziň ýöredýän syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Berkarar döwletimizde amala aşyrylýan beýik özgertmeleriň, milli maksatnamalaryň, uly taslamalaryň özeninde döwletimiziň we...

“Şekillendiriş we amaly-haşam sungatynda ahalteke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň keşbi” atly täsirli geçen sergi

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik akademiýasynyň baş binasynda aprel aýynda giňden bellenilip geçilýän “Türkmen bedewiniň hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy” mynasybetli gurnalan serginiň...

Ýüpek gurçugy we onuň iýmitlendirilişi

Önümçilik işleriniň gyzgalaňly alnyp barylýan döwründe oba hojalygynda ýüpek gurçugyny ösdürip ýetişdirmek we ondan ýokary hilli önüm almak boýunça taýýarlyk görülýär. Ýüpek gurçugy kadaly şertleriň...

Aşgabada täze ýolagçy awtobuslary geldi

Ministrler Kabinetiniň mejlisiden soň, milli Liderimiz Hökümet binasynyň daşyna çykdy hem-de töweregi synlap, şenbe güni şäherde paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy we ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň...

Biržanyň nyrhlar boýunça elektron maglumatlar binýady dörediler

Nyrhlar babatda Döwlet haryt-çig mal biržasynyň elektron maglumatlar binýadyny döretmek we onuň elýeterliligini üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň...

Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi gurlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek, ýurdumyzda berk bedenli, sagdyn, bilimli ýaş nesli...