Günlük Arşiv: 2021-04-16

TOPH taslamasy boýunça türkmen-owgan duşuşygy

“TAPI Pipeline Company Limited” paýdarlar kompaniýasynyň direktorlar geňeşinde “Türkmengaz” Döwlet konserninden wekili M.Amanowyň we Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy dynç alşa açylýar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow hasabat berdi. Ministr “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda...

Durmuşdan alnan manyly hekaýa

Günlerde bir gün iki dost çöle gezelenje gidipdir. Olar açyk meýdanda aýlanyp, gürleşip gidip barýarkalar ikisiniň arasynda jedel bolýar we biri beýlekisiniň ýüzüne şarpyk...

Gysgaça futbol täzelikleri

Ispaniýanyň “Real Madrid” futbol toparynyň dünýä belli horwatiýaly ýarymgoragçysy Luka Modriç ýene-de bir ýyl toparda galar. Modriçyň häzirki wagtdaky şertnamasy geljek tomusda tamamlanýar. Futbolçy...

Gülşirin Geldimyradowa: Ykbalyma baglanan owazlar – sungatymyň beýany

Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ykbal öwrümleri, süýji arzuwlar ynsanyň bagtyýar ýaşamagyna mümkinçilik berýär. Maksadaokgunly bolmak her bir adamyň aňynda terbiýelen ýagdaýynda onuň arzuwly menzilline ýetmesi...

Biler bolsaňyz itler…

  Itlerde hem edil adamlar nahar suwuny tiz kabul edende synçgylawuk tutýar. Belli bolşy ýaly adamlarda ýüze çykýan bu alamatyň sebäbi häzirki wagtda çenli...

Dünýäniň iň ak reňk öndürildi we onuň peýdasy

ABŞ-nyň “Perdýu” jemgyýetçiliki uniwersitetiniň inženerleri dünýäniň iň ak reňkini öndürdiler. Täze materialy döredijiler bu boýagyň şöhlelendiriji häsiýetlerini ulanyp, binalary kondisionersiz sowadyp boljakdygyny belleýärler. Bu...

Döwletjan “Bellator”-da özüniň ilkinji tutluşygyna çykýar

Ýurdumyzyň başa-baş söweş sungatyň janköýerlerine gyzykly tutluşyk garaşýar. “Bellator 257” garyşyk söweş ýaryşy 16-njy aprelden 17-nji aprele geçilýän gijede ABŞ-da geçiriler. Bilişimiz ýaly, biziň...

2021-nji ýylyň iň gowy fotosuratlary saýlandy

“Sony World Photography Awards 2021” fotosurat bäsleşiginde halkara eminler bu bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etdiler. “Ýylyň fotosuratçysy” adyna britaniýaly suratçy Kreýg Iston mynasyp boldy. Onuň...

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: Türkmenbaşy-Stambul

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, bugün ýagny, 2021-nji ýylyň...