18 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-04-15

Erik kişdeleri we olary taýýarlamagyň usullary

Hormatly Prezidentimiz bereketli topragymyzyň sahabatyny artdyrmak, halkymyzy öz topragymyzda önýän azyk önümleri bilen üpjün etmekde maksatnamalaýyn işleri durmuşa geçirýär. Topragymyzda bitýän dürli oba hojalyk...

Çempionlar ligasynda ýarym finalçylar belli boldy

Çempionlar ligasynda 1/4 duşuşyklaryň jogap oýunlary tamamlandy. 14-nji aprele geçilen gijede çempionatyň ýarym final tapgyryna “PSŽ” we “Çelsi” toparlary öz atlaryny ýazdyrmagy başardylar. “PSŽ”...

Halkara guramalaryndan Türkmenistana ýokary baha

Şu gün açylan Türkmenistanyň Maslahatlar Merkezinde dabaraly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen maslahata Mejlisiň Başlygy, ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn...

Italiýanyň beýik alymy

Şu gün 15-nji aprel – Bütindünýä sungat güni. Bu halkara baýram dünýä ýurtlarynda her ýyl dabaraly bellenilip geçilýär. Şeýle hem bu gün dünýä meşhur...

Dünýäniň iň uly gül seýilgähi

Dubaýdaky ýene bir ajaýyp ýerleriň, dünýädäki iň uly “Dubai Miracle Garden” atly gül seýilgähidir. Ajaýyp owadan Dubaý täsinlikler bagyny hakykatdanam hakyky gudrat diýip atlandyryp...

Maslahatlar merkezindäki ilkinji gol çekişlik dabarasy

Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ajaýyp binalaryň -  Türkmenistanyň Maslahatlar Merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Kabul Ediş Merkeziniň açylyş dabaralary boldy. Bu iri merkezleriň açylyş dabaralarynyň...

Otly gatnawlary barada täzelik

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň “www.railway.gov.tm” internet saýtynda otly gatnawlary barada nobatdaky täzelik çap edildi. Onda hususan-da şeýle diýilýär: Hormatly ýolagçylar! 2021-nji ýylyň Aprel aýynyň 1-den bildirilýän talaplary...

Türkmenistanyň Maslahatlar Merkezi açyldy

Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli açylyş dabaralaryna giň gerim berildi. Paýtagtymyzyň günorta böleginde gurlan ajaýyp...

«Alibabanyň» paýnamalary gymmatlady

Ýakynda «Alibaba» elektron söwda kompaniýasyna bellenilen jerime Hytaýyň taryhynda berlen iň ýokary mukdardaky jerime hökmünde taryha giripdi. Has takygy, Hytaý bu kompaniýa 2,8 milliard...

Baýden ― Putin duşuşygynyň bolmagyna garaşylýar

Ýakyn aýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň ýüzbe-ýüz duşuşygy bolmagy ahmal. Bu barada Jo Baýden bilen Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly geçirilen...