19 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-04-13

Egin-eşik önümleriniň iň gymmatly markalary

Dünýäde marka baha bermek boýunça öňdebaryjy “Brand Finance” kompaniýasy özüniň her ýylky egin-eşik pudagyna degişli markalaryň “Apperal 50” atly sanawyny hödürledi. Bu sanawda esasy...

“Hýübert Hamfri” adyndaky talyp haky maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2022-2023-nji okuw ýyly üçin “Hýübert Hamfri adyndaky talyp haky” maksatnamasyna açyk bäsleşik yglan edýändigini size habar berýär. Bu maksatnama jemgyýetçilik pudagynda...

Dünýäniň iň beýik binasynda “Gagarin” hormatlandy

Düýn hem habar berişimiz ýaly, 12-nji aprelde Bütindünýä kosmonawtika güni bellenilip geçildi. Birleşen Arap Emirliklerinde hem kosmonawtika güni adaty ýagdaýda bellenilip geçildi. Kosmosa uçan...

Gagariniň hormatyna 500 dron şekil ýasady

12-nji aprelde sowet kosmonawty Ýuriý Gagariniň älem giňişligine uçmagynyň 60 ýyllygy mynasybetli Ýer ýüzüniň dürli döwletlerinde köp sanly ýatlama çäreleri geçirildi. Şolaryň arasynda ilkinji kosmonawtyň...

Täzeden saýlandy

Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyň ýolbaşçysy Florentino Perez toparyň ýolbaşçysy wezipesine täzeden saýlandy. Bu barada ispaniýanyň “AS” sport neşiri habar berýär. 13-nji aprele geçilýän gijede...

“Ýeke özi öýde” filminiň baş gahrymany indi ýeke däl

“Ýeke özi öýde” komediýa filminiň aktýor ýyldyzy Makoleý Kalkin ilkinji gezek kaka boldy. “Esquire” žurnalynyň habar bermegine görä, 40 ýaşly Kalkin bilen onuň 33...

Pomidorlar has ulalyp biler

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Jorjiýa we Gresiýanyň Afina uniwersitetiniň alymlary görnüşi boýunça has uly we suwly pomidor ýetişdirmegiň ýoluny tapdylar. Munuň üçin olar degişli geni...

“Sputnik V” sanjymyny bellige alan 60-njy ýurt

Russiýa Federasiýasynyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen "Sputnik V" sanjymyny bellige alan ýurtlaryň sany 60-a ýetdi. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bu sanjymy...

Gozgalmaýan emläk boýunça onlaýn hyzmatlar

Türkmenistanyň Adalat ministrligi online hyzmatlaryny bermegi ýola goýdy. Ministrligiň web saýtynda bellenip geçilişine görä, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň...

Bir özi 100 işi eder

 Öz işlerini Kanadada alyp barýan tehnologiýa kompaniýalarynyň biri tarapyndan işlenip düzülen täze oba hojalyk roboty şeýle bir ukyply welin, onuň başarmaýan işi ýok. Hawa,...