19 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-04-12

Türkiýä uçar gatnawlary çäklendirildi

Russiýa Federasiýasy Türkiýe Respublikasyndaky koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly emele gelen çylşyrymly ýagdaý sebäpli uçar gatnawlaryny çäklendirdi. Bu barada Russiýanyň hökümet başlygynyň orunbasary Tatiana Golikowa...

Remezan aýy başlady: ilkinji tarawa namazlary okaldy

Musulman senenamasy esasynda Remezan aýy gelip ýetdi. Ertir 13-nji aprel - Oraza aýynyň ilkinji güni. 12-nji aprelde paýtagtymyzyň metjitlerinde tarawa namazy okalyp, Remezan aýynyň...

Ýurdumyzyň banklary täze jaý toýuny tutdy

Şu ýyl ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy hem-de ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň iri iki banky - Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet...

Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli oturdylar

12-nji aprelde tutuş dünýäde adamzadyň taryhyndaky iň möhüm wakalaryň biri, ýagny ilkinji kosmonawt-uçarman Ýuriý Alekseýewiç Gagariniň kosmos giňişligine çykan güni, şeýle hem kosmonawtika döwrüniň...

“BAFTA” baýraklary gowşuryldy

Iňlis film we telewideniýe sungaty akademiýasy (BAFTA 2021) 74-nji baýrak gowşurylyş dabarasynda ýeňijileri yglan etdi. Ýeňijileriň sanawy akademiýanyň web sahypasynda çap edildi. Pandemiýa sebäpli...

Tarawa namazy :Oraza aýy ýetip geldi

Tutuş yslam dünýäsinde bolşy ýaly, biziň ýurdumyzda hem Oraza aýyna gadam basylýar. Ertir 13-nji aprel Oraza aýynyň ilkinji günüdir. Türkmen halky Oraza aýyny sahawatyň,...

Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Merkezi Aziýa ýurtlary bilen dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak Özbegistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugry hasaplanýar. Bu barada Özbegistanyň resmi habarlar gullugynda bellenilip geçilýär. Şol habarda...

ÝHHG-niň başlygynyň Merkezi Aziýa sapary

Şwesiýanyň daşary işler ministri Ann Linde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) başlygy hökmünde Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolýar. Bu barada Şwesiýa Patyşalygynyň Daşary...

Kerri uýa

Karolina Miber gündiz Çikago gidýän otlyda otyrka, onuň ýanynda krokodiliň derisi tymsalynda örtülen arzan çemodany hem-de onuň içinde nahar guýulan guty, otly petegi, Wan-Büren...

Mukaddesligiň belent waspy

Halk döredijiligimizde bedewleriň esasy orun almagynda, olaryň halk arasynda uly meşhurlyga eýe bolmagynda atlar barada döredilen atalar sözleriniň we nakyllaryň öran uly ähmiýeti bar....