18 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-04-10

Oraza hasaplaýjysy: Agyz Beklenýän we Açylýan wagtlar

Agyz beklenýän we açylýan wagtlar haçan? Bu soraglar Oraza aýynda iň köp soralýan  we “Google” gözleg ulgamyndan hem jogaby gözlenýän soraglar! Sanly ulgamyň ösen...

Igde agajynyň köpeldilişi

 Gündogar igdesi - Igdeler (Elaeagnaceae) maşgalasyna, Elaeagnaus urugyna degişlidir. Gündogar igdesi-Elaeagnaus orientale görnüşi, garny ýaryk, şeker palak, un, nan we jigirdek igde görnüşleri Türkmenistan...

Şetdaly agajy  

 Şetdalynyň ösdürilip ýetişdirilýän ýurtlary Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Demirgazyk Kawkaz, Moldowa. Özbegistanda şetdaly has köp meýdanda ösdürilip ýetişdirilýär. Şetdalynyň 6 sany görnüşi bolup, esasylary: adaty...

Aşgabatda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeligi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygynda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde çäre guralar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan çäresi 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde...

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde durnukly ösüş saklanyp galýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy we degişli...