19 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-04-09

Ankarada kitaplaryň tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Ankara uniwersiteti tarapyndan, Ankara uniwersitetiň rektorlyk binasynda Türkmenistanyň Çuňňur Hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Atda wepa-da bar, sapa-da” we...

Türkmen-rus we türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy has-da berkidiler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde türkmen-rus hem-de türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmäge gönükdirilen resminamalara gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde...

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Şa zenanyna gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Ýelizaweta II ýanýoldaşy — Onuň Alyjenaby, Edinburgyň Gersogy Şazada Filippiň aradan çykmagy...

Ýurdumyzda şalynyň ýokary hasyly öndüriler

Hormatly Prezidentimiz şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzda 2021-nji ýylda şaly öndürmek hakyndaky Karara gol çekdi. Bu barada...

Iň köp ulanylýan parollar

Beýik Britaniýanyň milli kiberhowpsuzlyk gullugy, ulanyjylaryň parollary baradaky täze gözlegleriniň netijelerini paýlaşdy. “BBC” habar gullugynyň habar bermegine görä, jemgyýetiň 60% göterimi bilip bolaýjak parollary...

Bägül Maşadowa: Sungat bagynyň “Bägüli”

Ynsany duýgularyň karar kirişini kakyp, aňa, kalba täsir edýän jadyly güýje biz aýdym diýýäris. Bir aýdymy diňlemek, bir ömri, belli bir duýguny ýaşamak diýýärler....

Şa zenanynyň ýoldaşy şazada Filip aradan çykdy

Beýik Britaniýanyň Şa zenany Ýelizaweta II ýanýoldaşy Edinburgyň gersogy Filip 99 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Bukingem köşgi habar berdi. - Onuň Alyhezreti Şa aýaly...

Ýene-de hemra uçuryş merkezini gurar

Hytaý Halk Respublikasy soňky ýyllarda kosmos ýaryşynda öňki orunlara mynasyp bolup, özüniň täze taslamalary esasynda iň uly bäsdeşi hasaplanylýan ABŞ bilen bäsdeşligini güýçlendirmek isleýär....

Russiýa sanly rubl walýutasyny synagdan geçirer

Russiýanyň Merkezi bankynyň başygynyň orunbasary Olga Skorobogatowa, Russiýanyň sanly rubl baradaky meýilnamalary barada çykyş etdi. Skorobogatowa Moskwada geçirilen metbugat ýygnagynda eden çykyşynda şeýle belleýär: “Sanly...

Pekin – milliarderleriň paýtagty

Dünýäde iň köp milliarder Pekin şäherinde ýaşaýar. Hytaýyň paýtagty Pekin şäheri bu görkeziji bilen ilkinji gezek ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinden öňe saýlandy. Nýu-Ýork şäheri soňky...