18 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-04-08

Böwrek çalyşmak boýunça ilkinji transplantasiýa operasiýasy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan ýurdumyza gelip gowşan “Ansat” kysymly şäher ilaty üçin niýetlenilen lukmançylyk maksatly täze we döwrebap dikuçar bilen tanyşdy. Şol...

Täze we döwrebap lukmançylyk dikuçary satyn alyndy

Hormatly Prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan ýurdumyza gelip gowşan "Ansat" kysymly şäher ilaty üçin niýetlenilen lukmançylyk maksatly täze we döwrebap dikuçar bilen tanyşdy. Bu...

Визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран в Туркменистан

В Ашхабад с двухдневным визитом прибыла представительная иранская делегация во главе с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом. Сегодня, 8 апреля глава...

Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

Aşgabada iki günlük sapar bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky eýran hökümet wekiliýeti geldi. Şu gün, 8-nji aprelde Eýranyň...

Ykdysadyýeti sanlaşdyrmakda häzirki zaman usullar

 Türkmenistan döwletimiziň halkara abraýyny belentliklere götermekde, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda, hususan-da bazar gatnaşyklary şertlerinde halkara söwda dolanyşygynyň subýektleriniň arabaglanyşygynyň  giňeýän...

“Google I / O” konferensiýasy

“Google” kompaniýasy her ýyl geçirilýän “Google I / O” döredijiler konferensiýasynyň nobatdaky konferensiýasyny 18-nji maýdan 20-nji maý aralygynda geçiriljekdigini resmi taýdan tassyklady. Bu barada...

Ulanmak üçin amatly telefonlar

“AnTuTu” atly akylly telefonlaryň işleýşini ölçeýän seljeriş programmasy, ulanyjylar tarapyndan oňaýly seslenme döreden akylly telefonlaryň sanawyny çykardy. Baha bermegiň esasy bölegi öndürijilik däl-de, telefonyň...

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Saýtymyz Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji we  Türkmenistandan girilen saýtlaryň arasynda üçünji orna ýerleşdi. Ýadyňyzda bolsa düýn saýtymyza ýörite habar ýerleşdiripdik we “Atavatan...

Dünýäniň iň baý sport toparlarynyň eýeleri

Dünýä belli “Forbes” neşiri sport toparlaryna eýeçilik edýän baý işewürleriň sanawyny çykardy. Dünýäniň esasy sport çempionatlarynda toparlara eýeçilik edýän işewürleriň umumy baýlygy 426 milliard...

Terjimeçilik hünärini öwretmegiň usulyýeti

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen biz halkara gatnaşyklaryň, ykdysadyýetiň, bilimiň, medeniýetiň hem-de beýleki ugurlaryň ösüşlere beslenýän döwründe ýaşaýarys. Muňa bolsa maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösmegi...