Günlük Arşiv: 2021-04-07

Hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy

Şu gün ýurdumyzda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellendi. Milli senenamamyzda orun alan bu halkara çäresine bagyşlanyp, köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi. Oňa hormatly...

Ilkinji orun: Türkmenistan baradaky saýtlaryň arasynda

Web saýtlaryň reýtingi baradaky maglumatlar boýunça iň ygtybarly merkezleriň biri kabul edilýän “Amazon” kompaniýasyna degişli bolan “Alexa Rank” maglumatlaryna görä, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň...

“Forbes” baý adamlaryň täze sanawyny çap etdi     

Amerikanyň “Forbes” neşiri özüniň nobatdaky 35-nji dünýädäki baý adamlarynyň sanawyny çap etdi. Dünýäde baý adamlaryň sanawy 2.755 adama artyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 660...

“Tik Tok”-dan girdeiji gazananlar

Häzirki wagtda dünýäde sosial mediýasynda “Tik Tok” jemgyýetçilik platformasy örän meşhur boldy. “RAVE Reviews” kompaniýasy  bu platformanyň üstünden girdeiji gazanan adamlaryň atlaryny ýagny sanawyny...

“Bentley” kompaniýasyndan sagat

“Bentley we Breitling” kompaniýasy ikisi bilelikde “Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition” atly sagadyny öndürdiler. Sagadyň bezegi geçen asyryň 40-njy ýyllarynyň “Breitling...

Türkmenistanda koronawirusa garşy sanjym alnyp barylýar

Şu gün tutuş dünýäde bolşy ýaly, biziň ýurdumyzda hem 7-nji aprel – Bütindünýä Saglyk güni giňden bellenilip geçilýär. Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli «Saglyga bolan...

Ajaýyp Aşgabadyñ buýsançly we beýik ykbaly

Türkmenistanyñ milli medeniýet ,,Miras“ merkezi tarapyndan neşir edilen belli alym, halypamyz  Öwez Gündogdyýewiñ „Aşgabat- keramatly Ärsagyñ şäheri“ atly tutumly işi-de ýagşy zatlaryñ, ajaýyp gymmatlyklaryñ...

Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň bilelikdäki wirtual duşuşyklary

Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerinde wirtual görnüşde geçirilýän Bütindünýä Bankynyň we Halkara Pul Gaznasynyň dokuz ýurdunyň...

Balarynyň aýratynlyklary we arybalynyň peýdasy

Tebigat janlanyp, baglaryň köpçülikleýin gülleýän döwri olaryň gülüniň miwä öwrülmegine bal arylaryň hem örän uly ähmiýeti bardyr. Çünki olar, agaçlaryň gülünde jemlenen şiräni (nektary)...

Maýa goýum forumy

2021-nji ýylyň 8-9-njy aprelinde “Türkmendemirýollary” agentligi degişli taraplary agentligiň merkezi edara binasynyň mejlisler zalynda geçiriljek Ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary...