Günlük Arşiv: 2021-04-06

Aşgabada Haj we din işleri boýunça ministriň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti geldi

Şu gün, 6-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkmenistana iş sapary bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Haj we din işleri boýunça ministri...

Türkmenistan boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlar

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty şu gün ilkinji bolup Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza...

Oraza wagtlaryň hasaplaýjysy hyzmatyňyzda

Şu ýylyň 13-nji aprelinde Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary yzygiderli Size ýetirip durar. Biziň...

“Adidas” muşdaklary üçin täze önüm

Günorta Koreýanyň dünýä belli “Samsung” kompaniýasy meşhur “Adidas” sport kompaniýasy bilen bilelikde “Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygyny hödürledi. Adyndan görnüşi ýaly, bu...

Oba hojalygynda uçarmansyz tehnologiýanyň gözegçiligi

Oba hojalyk önümçiliginde uçarmansyz uçarlar ekin meýdanlaryny gözegçilikde saklamak, ekinleri zyýan berijilerden goramak,  surata almak we ekin meýdanlaryň talaba laýyk düzümini kesgitlemek hem-de olary...

“Gildiýa” baýraklarynyň ýeňijileri mälim edildi

ABŞ-da 27-nji gezek “Gildiýa” kino baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Şonuň esasynda, ABŞ-nyň 2020-nji ýyldaky iň gowy filmleri we seriýallary saýlanyp alyndy. Bu baýragynyň eýeleriniň...

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni

Häzirki wagtda 200-e golaý döwletiň agza bolup durýan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Tertipnamasy 1948-nji ýylyň 7-nji aprelinde güýje girdi we 1950-nji ýyldan bäri her...

Marsa iki günde ýetip bolarmy?

Ýer bilen Marsyň aralygynda 55 million kilometrlik ýoluň bardygyny ylym bireýýäm subut etdi. Ýöne adamzada haçan hem bolsa bir wagt bu aralygy örän gysga...

Gyrgyzystan eýranly işewürleri maýa goýmaga çagyrdy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow öz ýurduna sapar bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi. Bu barada Gyrgyzystanyň...

Meşhur kompýuter oýny satyldy

1985-nji ýylda “Nintendo” kompaniýasy “Super Mario Bros” kompýuter oýny çykarýar we ýyllar boýy öz meşhurlygyny saklap gelýär. Şu aýyň başynda bolsa bu oýun auksionda...