Günlük Arşiv: 2021-04-05

Hepdelik täleýnama (5-11-aprel)

2021-nji ýylyň 5-11-nji apreli aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi Astrahana eltildi

Türkmenistanyň dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna iberen ynsanperwerlik ýüki eltildi. Bu barada Astrahanyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistandan iberilen...

Ibragimowiç ýene-de bir ýyl “Milanda”

Şwesiýaly hüjümçi Zlatan Ibragimowiç Italiýanyň "Milan" toparynyň düzüminde ýene-de bir ýyl ýa-da bir möwsüm çykyş eder. Bu babatda degişli ylalaşygyň gazanylandygy mälim edildi. futbolçynyň...

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine...

Gün-günden görk alýarsyň, sen Aşgabat!

Aşgabat – bu sözi indi her birimiziň ýüregimizde baky orun tutup, Watanymyzyň ösüşleriniň aýnasyna öwrüldi. Türkmen paýtagtymyzyň okgunly ösüşine seredip ýurduň ykdysady, syýasy, medeni...

Pakistanda “Sputnik V” sanjymy urlup başlandy

Pakistanyň ýaşaýjylaryna Russiýanyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen "Sputnik V" sanjymynyň urlup başlanandygy mälim edildi. Ýurduň "The Nation" gazetiniň habaryna görä, koronawirus ýokanjyna garşy işlenip...

Smartfon önümçiligini bes edýär

Günorta Koreýanyň "LG" kompaniýasy elektromobil, internet tehnologiýasy hem-de işewürlik üçin täze çözgütler ýaly ugurlara has köp üns bermek maksady bilen smartfon önümçiliginden ýüz öwürýändigini...

«Merdem bol, durma!»

«Ýuwentusyň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu «Barselonanyň» şikesden sagalýan ýarym goragçysy Ansu Fata göwünlik berdi. Ronaldu «Instagramdaky» resmi sahypasynda 18 ýaşly futbolçynyň daýanyş maşklaryny edip ýören...

Russiýanyň energiýa hazynasy näçe ýyla ýeter?

«Gara altyny» çykarmakda we gaýtadan işlemekde gazanylan soňky, döwrebap tehnologiýalaryň kömegi bilen Russiýadaky nebit gorlarynyň hazynasyny ýene 58 ýyllap peýdalanyp bolar. Bu barada döwletiň...

Erling Holandyň “Barselona” transferi

Soňky ýyllaryň futbol dünýäsiniň ösüp gelýän ýaş futbolçysy norwegiýaly Erling Holandyň häzirki çykyş edýän Germaniýanyň "Borussiýa Dortmund" toparyndan başga topara geçmegi barada gyzyklanmalar barha...