Günlük Arşiv: 2021-04-03

Nesilleriň (Generation) aratapawudy

Dünýä ýüzünde ynsanperwer ylymlaryň barha ösmegi bilen demografik tapawutlylyklar babatda ylmy-barlaglar geçirmek arkaly täze nazary esaslaryň binýady emele gelýär. 19-njy asyryň ahyryndan häzirki güne...

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

“Makul sözlük” Applikasiýasy täzelendi. Siz indi täzelenen Applikasiýada Çagalar üçin ýörite taýýarlanan “Suratly sözlük” we “Oýunly sözlük” bölümlerini “offline” görnüşde hem ulanyp bilersiňiz. Mundan...

Oba hojaygynda emeli hemra arkaly ekin meýdanlaryna gözegçilik etmek

 Häzirki wagtda sanly tehnologiýalaryň önümçilik işlerinde ulanylyşynyň gerimi has-da artýar. Şeýle hem bu tehnologiýalary oba hojalygynda, şol sanda ekerançylykda peýdalanylmagy özüniň ýokary netijesini berýär....

Türkmenistan Russiýa ynsanperwer ýüküni ugratdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugynyň esasynda özara hormat goýmak we özara kömek bermek ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistan dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde...