Günlük Arşiv: 2021-04-01

Birža resminamalary onlaýn kabul edýär

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy  Biržanyň işinde sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, resminama dolanyşygyny elektron görnüşine geçirilýändigi sebäpli, Birža tabşyrylýan şertnamalary deslapdan ylalaşmak üçin...

Baýram Han — dünýä edebiýatynyň görnükli wekili

Taryh — özlügiňe, milliligiňe, döwletliligiňe, geçmişiňe göz ýetirmäge ýardam berjek wakalaryň giň toplumyny özünde jemleýän kitap mysalydyr. Onda adamzadyň öwrenilmäge mynasyp geçmişi we durmuş...

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy...

Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy bilen duşuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy...

Metjitlere barmak çäklendirmesi ýatyryldy

Türkmenistanda ähli arassaçylyk-gigiýena şertlerini berjaý etmek şerti bilen metjitler dini ybadatlary ýerine ýetirmek üçin açyldy. Bu barada orient.tm internet neşiri habar berýär. Habarda ýurdumyzdaky ähli metjitler adaty...

“Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly  geçirilen  halkara...

2021-nji ýylyň 31-nji martynda “Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly halkara forumynyň açylyşy hem-de esasy mejlisi Türkmenistanyň Söwda-senagat...

Ýaş goragçy «Fenerbahçeniň» rekordyna öwrülip biler

Geçen gyşda «Fenerbahçeniň» düzümine goşulan we gysga wagtda janköýerleriň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolan wenger futbolçy Atila Szalai futbol ýoluny Angliýada dowam etdirip biler. Premýer...

Çagalar üçin adaty däl syýahata ýola düşerler

Äleme uçuşlar bilen bagly iş alyp barýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «SpaceX» kompaniýasy ýakynda täsin bir uçuşy amala aşyrmakçy. Älem gämisiniň ekipažynda ýörite hünäri bolan...

“Türkmenhowaýollary”: halkara howa gatnawlary boýunça

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy “https://turkmenistanairlines.ru/” internet saýtynda halkara howa gatnawlary barada täze habar çap edildi. Hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary “Türkmenistan” howaýollarynyň halkara howa...

О международных рейсах

Уважаемые пассажиры!  Сообщаем, что по настоящее время продажа на все международные рейсы Авиакомпании "Туркменистан" закрыта. Летнее расписание, действующее с апреля 2021 г. не было заведено....