Günlük Arşiv: 2021-03-03

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna “Türkmenistanyň Watan goragçysy” hormatly ady dakyldy

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň 2 aýynda alnyp barlan işleriň jemlerine seredildi. Mejlisiň...

«Ýylyň zenany» bäsleşigiň jemleri jemlendi

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa...

Ronaldonyň ýene-de bir üstünligi

Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldo tapawutlanmak babatynda ýene-de bir üstünlige eýe boldy. Italiýanyň “Seriýa A”çempionatynyň 25-nji tapgyrynda “Ýuwentus” topary “Ýuwentus Stadium” stadionynda...

Sanly bilim-ösüşlere badalga

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bimöçber tagallalarynyň netijesinde ýaş nesiller baradaky alada döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine...

Beýik akyldaryň belent sarpasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenabatda geçirlen Ministrler Kabinetiniň göçme meýlisinde 2024-nji ýylda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy...

Halkara ýazyjylar güni

Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda dünýä edebiýatynyň altyn sahypalaryny taryhy eserleri, nowellalary, şeýle-de  goşgudyr – poemalary bilen bezeýän şahyrlarymyz , ýazyjylarymyz, umuman alanyňda edebiýat äleminiň...

Bassyr 21 oýundan bäri ýeňip gelýär

Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň 29-njy tapgyrynda “Mançester Siti” topary öz meýdançasynda “Wulwerhempton” toparyny kabul etdi. Duşuşyk 4:1 hasaby bilen ýer eýeleriň peýdasyna tamamlandy. “Mançester Siti”...