Günlük Arşiv: 2021-03-01

Ronaldonyň telekeçilik işleri

Dünýäde ýyldyz futbolçylar futbol sportunda diýseň uly baýraklara mynasyp bolýarlar. Muňa mysal edip häzirki wagtda dünýäniň iň güýçli hüjümçileri Kristiano  Ronaldo we Lionel Messi...

Haýsy durmuşy islärsiňiz?

Men 10 ýaşymdadym. Şol wagt maňa gyzyl reňkli, galyň tekerli we yzynda ýaryş baýdakly motosikl gerekdi. Men ony ýürekden isleýärdim. Haçan-da men kakamdan (garyp...

Hepdelik täleýnama (1-7-mart)

2021-nji ýylyň 1-7-nji marty aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

«Inter» çempionlyga ýakynlaşýar

Düýn Italiýanyň «Seria A» çempionatynda «Inter» we «Genoa» topary bilen duşuşyk geçirdi. «Genoa» toparyny öz öýünde kabul eden «Inter» myhman topary 3:0 hasabynda ýeňmegi...

Glen Gilmore: Türkmenistan mende ýakymly täsirler galdyran ýurt

Glen Gilmore –jemgyýetçilik media strategisti. Glen jemgyýetçilik mediada täsir ediji, şeýle hem syýahatçy bolup, onuň sanly marketing we tehnologiýa baradaky pikirlerine eýerýän uly onlaýn...

Emeli aňyň mümkinçilikleri

2014-nji ýylda işe girizilen “Generative Adversarial Networks” atly emeli nerw ulgamy, aslynda ýaşamadyk, ýöne seredeniňde hakyky ýaly ýasama adam şekillerini öndürip bilýär. Döreden ýasama...

Demir ýol gatnawlarynda hoş habar: synag gatnawlary ýola goýulýar

Ýurdumyzyň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda otly gatnawlarynyň mart aýyndaky ýagdaýy barada beýanat çap edildi. Bu beýanatda hususan-da şeýle diýilýär:Hormatly ýolagçylar!2021-nji...

ABŞ-da “Johnson & Johnson” sanjymy bellige alyndy

ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi ABŞ-nyň "Johnson & Johnson" kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymynyň ulanylmagyny tassyklady. Bu ABŞ-nyň çäklerinde gyssakly ýagdaýda ulanylmagyna...

Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar

25-nji martda Tokio şäheirnde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň ýörişine başlanar Ol Fukusima prefekturasyndaky futbol meýdançasyndan badalga alar.Tokionyň Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň habar bermegine...

Ýer hozunyň ösdürilip ýetişdirilişi

Ýer hozy hojalyk ähmiýetli zerur azyklyk, ot-iýmlik ekinleriň biridir. Dänesinde 48-66 göterim guramaýan iýmitlik ýag, 23-38 göterim belok saklaýan ýer hozy dürli maksatlar üçin...