Aylık Arşiv: March 2021

Köpleriň isleg bildirilen kosmos gämisi tanyşdyryldy

2004-nji ýylda esaslandyrylan Angliýanyň “Virgin Galactic” kompaniýasy, täze nesil kosmiki gämisini hödürledi. “VSS Imagine” atly bu täze kosmos gämisi adamlary kosmosa alyp gider we...

Ýeke özi 250 gektar tokaýlygy ýetişdirdi

Indoneziýa döwletiniň 69 ýaşly ýaşaýjysy Alasan Sadiman tokaýlygyň ýitip gitmegine garşy göreşýär. Eýýäm bu gojaman adam Ýawa adasynyň 250 gektar meýdanynda ýeke özi 11...

Ilkinji eplenýän telefonyny tanyşdyrdy

“Xiaomi” kompaniýasy ýene-de özüniň täze “Xiaomi Mix Fold” atly eplenýän telefonyny köpçülige tanyşdyrdy. Kompaniýanyň bu telefony öňdebaryjy “Samsung” kompaniýasynyň “Samsung Galaxy Z Fold 2”...

Sebitleýin howpsuzlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna saparynyň çäklerinde Moskwada sebitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler minisritiniň orunbasary W.Hajiýew, rus...

Türkmenistan Owganystanyň ösüşi üçin tagalla edýär

Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde “Aziýanyň ýüregi-Stambul prosesiniň” çäklerinde ministrler derejesindäki IX maslahaty geçirildi. Bu ýokary derejedäki maslahata Stambul prosesine goldaw berýän ýurtlaryň daşary syýasat...

Haýwanlar üçin ilkinji koronawirus sanjymy bellige alyndy

Russiýanyň Weterinariýa we fitosanitar gözegçilik boýunça federal gullugynyň alymlary tarapyndan işlenip düzülen haýwanlar üçin koronawirusyň täze görnüşine garşy dünýäde ilkinji sanjym Russiýada hasaba alyndy....

Koronawirus sebäpli Ýewropa serhetlerinde gözegçilik güýçlendirilýär

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus pandemiýasynyň täzeden möwç almagy netijesinde, serhetlerde gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda giriş-çykyşlar düzgünleri we talaplary berkidilýär. Ispaniýadan Fransiýa awtoulagly barmak üçin koronawirus ýokanjynyň...

“Paýhas Çeşmesi” – terbiýe hazynasy

      Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň diňe bir maddy üpjünçiligi barada alada etmek bilen çäklenmän, ol ösüp gelýän ýaş nesliň ruhy-ahlak taýdan, hemmetaraplaýyn ösen döwrebap nesli...

Ekerançylykda ekin dolanyşygyny netijeli guramagyň ähmiýeti

 Häzirki wagtda adamlaryň oba hojalygynda öndürilýän ter we ýokary hilli önümlere bolan islegleri has-da artýar. Olaryň artýan isleglerini kanagatlandyrmakda, oba hojalygynda peýdalanylýan ýerleriň gurplylygyny...

Türkmen-rus hyzmatdaşlygy berkidilýär

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň iş maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýtyndaky habara görä, maslahatyň dowamynda...