Günlük Arşiv: 2021-02-26

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk eder

Türkmenistan döwletimiz şu ýyl Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklyk eder. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi."Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Aşgabadyň şäheriniň gününde doglan bäbeklere sowgatlar gowşurylar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny guramaçylyk hem-de ýokary derejede geçirmek babatda degişli Karara gol çekildi....

Milli Liderimiziň kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň türk dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy tarapyndan Stambul uniwersitetiniň Jerrahpaşa hünärment...

Sport täzelikleri: iň gowy tälimçi we iň gowy derwezeban

“Flamengo” topary yzly-yzyna ikinji gezek Braziliýa çempionatynda ýeňiji boldular. Braziliýa çempionatynyň ahyrky tapgyrynda “Flamengo” topary 2:1 hasaby bilen “San-Paolo” toparynda ýeňildi. Iki utuk yzda...

“Huawei” öz ulagyny öndürmekçi

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagy özgerýär. Golaýda bu pudaga “Apple” kompaniýasy hem goşulýandygyny mälim edipdi we geljekde “Apple Car” awtoulagyny öndürjekdigi barada habar...

Ýewropa ligasynda 1/8 tapgyryň bijeleri çekildi

UEFA-nyň Ýewropa ligasynda 1/16 tapgyrynyň jogap duşuşyklary tamamlandy. Ýewro kuboklara gatnaşan Russiýanyň ýeke-täk “Krasnodar” topary hem iki duşuşykda ýeňişe sezewar bolup, özüniň ýewroturyny tamamlady....

Taryhy nyşanyny täzeledi

Dünýä belli awtoulag öndürijisi bolan "Peugeot" taryhy nyşanyny täzeledi. Fransiýanyň bu kompaniýasy soňky 10 ýylda öndürýän ulaglarynyň ähli görnüşlerini täzeledi we bu gezek özüniň...

ÝUNISEF 170 million doza koronawirus sanjymyny satyn alar

BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) "COVAX" halkara maksatnamasy üçin "AstraZeneca" britan-şwed kompaniýasyndan koronawirus pandemiýasyna garşy işlenip düzülen sanjymyň 170 million dozasyny satyn alar. Bu barada...

26000-den gowrak adama Türkmenistanyň raýatlygy berildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissary (UNHCR) Filipppo Grandi bilen onlaýn görnüşinde duşuşygy geçirildi.Işjeň söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň Birleşen...

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi wezipesine başlady

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi B.Rejepowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewe Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...