Günlük Arşiv: 2021-02-24

“Talyp gözeli-2021” atly gözellik bäsleşigi geçirilýär

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda...

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: Türkmenbaşy-Stambul

Düýn saýtymyza Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) kompaniýasy tarapyndan  2021-nji ýylyň 23-nji Fewralynda Stambul-Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy amala aşyrandygy baradaky habary ýerleşdiripdik.“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat...

Sary reňkli pingwin

Bizi gurşap alýan daşky dünýämiziň faunasy özüniň täsinlikleri, özboluşlylygy bilen hemişe haýran galdyrýar. Adatça biz guşlaryň aýratyn özboluşly görnüşi bolan pingwinleri daşky şekili gara...

XXI asyryň iň köp duşuşyk geçiren futbolçysy

Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS) XXI asyrda iň köp duşuşyk geçiren oýunçylaryň sanawyny düzdi. “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo 21-nji asyrda 1000-den...

Hytaý 27 ýurda sanjym eksport etdi

Hytaý Halk Respublikasy dünýäniň 27 ýurduna koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen sanjym eksport etdi we 53 sany mätäç döwlete sanjym kömegini muzdsuz amala aşyrýar.“Sinhua”...

2500 dile ýitmek howpy abanýar

Häzirki wagtda dünýä dilleriniň 2500-den gowragyna bütinleý ýitip, ýok bilen gitmek howpy abanýar.Deslapky maglumatlara görä, Ýer ýüzünde işjeň dilleriň sany 7 müňe golaýlaýar. Häzirki...

6 ýylda 100 firma satyn aldy

“Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk soňky 6 ýylda takmynan 100 sany kompaniýany satyn alandygyny habar berdi. “BBC” habar teleýaýlymynyň habaryna görä, Tim Kuk kompaniýanyň...

Meýlis Halbaýew: Ata pendi ömre çyrag

Ykbal ýoly haçanda lezzetli ýaşalanda onuň ömri dowamat bolýar. Halkymyzyň asylly däbi bar maşgalada ata-enä hormat goýmak, her başlan işiňi olaryň maslahaty we ýol...

“Sanly koronawirus syýahat” karty taýýar ediler

Halkara howa ulaglary birleşigi (IATA) ýakyn wagtda sanly “Digital Covid Travel” (“Sanly koronawirus syýahat”) syýahat kartynyň taýýar bolmagyna garaşýandygyny habar berdi. Bu syýahat kartynda...

Azerbaýjanyň Mejlisi “Dostluk” ýatagy baradaky ähtnamany tassyklady

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda “Dostluk” uglewodorod ýatagynyň özleşdirilmegi babatda gol çekilen özara düşünişmek baradaky ähtnama dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe boldy.Azerbaýjanyň...