15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-22

Marşal Abdul Raşid Dostum bilen duşuşyk

2021-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid...

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu...

BMW dizaýnly kater

«Sea Ray» kompaniýasynyň ABŞ-daky bölümçesi bolan «Sundance» katerler ulgamynyň 45 ýyllygy mynasybetli «Sundancer 370 Outboard» atly täze kater işlenip düzüldi. Onuň dizaýny «BMW Grouo»...

Ýyldyzlar maşgalasyndaky täze uçgunjyk

«Atavatan-Türkmenistanda» «Bolliwuddan» ýene bir habar. Özi hem hoş habar.Köp sanly hindi filmlerinde ýatdan çykmajak keşpleri döredip, ykbal birikdiren ýyldyzlar Saif Ali Han we Karina...

Naryň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň ähmiýeti

Köp ýyllyk miwe berýän agaçlar özleriniň ýaşaýyş aýratynlyklary, köpeldilişi hem-de ähmiýeti boýunça bir-birlerinden tapawutlanýarlar. Şeýle görnüşdäki agaçlaryň biri hem nardyr.Nar uzak wagtlap miwe berýän...

1,5 milliardy iki esse köpelip geldi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Wedbush Secutities» maýa goýum kompaniýasynyň bilermenleriniň geçiren hasaplamalaryna görä, «Tesla»  kompaniýasy «Bitkoin» üçin 1,5 milliard dollarlyk maýa goýup, ýene bir şonça...

Russiýa bilen BAE bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Birleşen Howa Korporasiýasy” we Birleşen Arap Emirlikleriniň “Mubadala” gaznasy ýokary derejeli ýolagçy uçaryny döretmek üçin bilelikdäki kärhana döreder. Bu barada Russiýanyň söwda we...

Sähra bedewleriniň aýratynlyklary öwrenilýär

Häzirki wagtda milli Liderimiziň tagallasy netijesinde, paýhasly pederlerimiziň yhlasyndan kemal tapan atşynaslyk ýörelgesi häzirki zaman talabyna we ylmyň ösen derejesine laýyklykda kämilleşdirilýär.Türkmen sähralarynda hem-de...

Mämmetsapar Toýlyýew: Ussatlary gören halypa

Islendik ýerde, islendik pursatda sazyň sesi ýa-da aýdymçynyň owazy gulagymyza ilse, içki oýlarymyzyň rahatlygyna, alňasaňlydygyna, ýa-da duýgulanandygyna, garaz, hiç bir zada garamazdan sungatyň jadylaýjy...

“Awstraliýa Açyk” çempionatynyň ýeňijisi – Nowak Jokowiç

Dünýäniň ilkinji raketkasy serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç “Awstraliýa Açyk” çempionatynyň finalynda russiýaly tennisçi Daniil Medwedewi ýeňmegi başardy. Duşuşyk 7:5, 6:2, 6:2 hasaby bilen Jokowiçiň...