15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-19

Türkmenistanda welosiped sürmek barha ýaýbaňlandyrylar

Türkmenistan döwletimiz boýunça 2021-2025-nji ýyllarda welosiped sportyny ösdürmegiň Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi.Bu maksatnama, türkmen welosipedçileriniň...

Türkmen harytlary dostlugyň nyşany hökmünde Astrahana iberiler

Türkmenistan dostlugyňk we hoşniýetliligiň nyşany hökmünde öz önümlerini Russiýa Federasiýasynyň Astrahan sebitine iberer. Bu barada degişli Buýruga hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly...

«Bolliwudyň» meşhur ýyldyzlary kino dolanýar

Hindi kinolarynyň muşdaklary üçin hoş habar: çagalygymyzyň Aýşwariýa Raý Baççan, Dimple Kapadiýa, Bobbi Deol, Madhuri Dikşit ýaly ýyldyzlary birnäçe ýyldan soňra ýene ekranlara dolanýar....

Meşhur fransuz tagamy ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürlenilýär  

Baget çörekleri Eýfel diňinden soňra Fransiýanyň iň meşhur aýratynlyklarynyň biri bolsa gerek. Pandemiýa döwründe adamlar örän köp zatdan ýüz öwürdiler, ýöne olar bu meşhur...

Altaý: «Topar nähili karara gelse, men berjaý etmäge taýýar»

Angliýanyň Premýer ligasynyň käbir wekilleriniň gyzyklanmasyny özüne çeken «Fenerbahçeniň» derwezeçisi Altaý Baýyndyr topardaky geljegi barada şeýle diýdi:― Men «Fenerbahçeniň» oýunçysy. Toparyň girdejisine, ýolbaşçymyzyň pikirlerine...

Uinston Çerçilliň çeken suraty satylýar

Amerikaly meşhur aktrisa Anjelina Joli Uinstin Çerçilliň çeken suratyny satýar. Ol bu surat eserini özüniň öňki ýanýoldaşy Bred Pittden 2011-nji ýylda sowgat hökmünde alypdy.Bu...

Dünýäniň iň gadymy DNK-sy tapyldy

"Nature" žurnalynda çap edilen maglumata görä, alymlar Sibirde tapylan üç mamont dişinde dünýäniň iň gadymy DNK-syny tapdylar. Takmynan 1,2 million ýyllyk mamont dişleriniň Sibiriň...

Amerikada mugallymlar üçin Fulbraýt maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2022-nji ýyl...

Koronowirusyň Ýewropadaky merkezi rahatlaýar  

Angliýada koronowirusa ýolukmak ýanwar aýyna garanyňdan 3/2 esse azaldy. Ýerli bilermenler ýurtda köçä çykmak boýunça çäklendirmeleriň girizilmegi täze keselleýänleriň sanyny görnetin azaldandygyny aýdýarlar.Has takygy,...

Beýik Britaniýa bilen söwda gatnaşyklary pugtalandyrylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň wekilleriniň arasynda söwda-ykdysady meseleleri boýunça onlaýn duşuşyk geçirildi.Türkmen tarapyndan mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň,...