15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-18

“Tokio 2020” guramaçylyk komitetine täze ýolbaşçy bellendi

Ýaponiýada geçiriljek “Tokio 2020” Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk işlerine 56 ýaşyndaky Seýko Haşimoto ýolbaşçylyk eder diýip, “TASS” habar gullugy habar berýär. Degişli karar guramanyň ýerine...

Türkmenistan bilen Gazagystan hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekişdi

Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow, gazak...

Rus “Lukoil” kompaniýasy “Dostluk” ýatagynyň özleşdirmegine gatnaşar

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda Russiýanyň “Lukoil” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Duşuşykda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gol çekilen...

Türkiýe ýakynda çäklendirmeleri ýatyrar

17-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soňra Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan ýurtdaky çäklendirmeler bilen bagly käbir hoş habarlary berdi. Prezidentiň aýtmagyna görä, bu...

Jordan iki sany hassahana gurdurar

NBA-nyň Hormat sanawynyň wekili, ady rowaýata öwrülen basketbolçy Maýkl Jordan önüp-ösen ýeri bolan Demirgazyk Korolina ştatynda iki sany klinika hassahanasyny açmak üçin 10 million...

“Instagramyň” meşhur akkauntlary

Häzirki wagtda dünýäde iň meşhur jemgyýetçilik platformalaryň biri “Instagram” platformasy hasaplanylýar. Ýylsaýyn bu platformanyň ulanyjy sany artýar. “Ajans Press” agentliginiň habar bermegine görä, “Instagram”...

Brenda Şaffer: Hazar deňzinde türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygy

2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda täze atlandyrylan “Dostluk” uglewodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek babatda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamanyň gol çekilmegi alys ýurtlarda...

Türkmen diplomatlarynyň gününe bagyşlanan maslahat

Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanayşmagyň Watany” ýylynda ...

Özbegistanda “Sputnik V” sanjymyna başlanar

Özbegistan Russiýanyň “Sputnik V” sanjymynyň million dozasyny almagy maksat edinýär. Ýurtda rus sanjymy boýunça köpçülikleýin sanjym geçirmäge rugsat berildi. Bu barada ýurduň metbugat gulluklary...

Çempionlar ligasy: Ronaldo öz Watanynda utuldy

UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň 8/1 finalynyň duşuşyklary dowam edýär. Düýn Lionel Messili “Barselona” topary ýeňlen bolsa, bu gezek Kristiano Ronaldoly “Ýuwentus” öz Watanynda utuldy.Portugaliýanyň Dragao...