13 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-17

Türkiýede daşary ýurt talyplary üçin synaglar (YÖS) başlaýar

Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplar üçin her ýyl geçirilýän synaglaryň 2021-nji ýyl üçin resminama kabul edişlik başlandy. ÝÖS ady bilen bilinýän Daşary...

Koronawirusy ýok edýän örtük

Fransiýanyň “BioSerenity” kompaniýasy koronawirus keselini ýok edip bilýän agyz-burun örtügini ​​hödürledi. Bu barada fransiýanyň “BFM” teleýaýlymy habar berýär. Kompaniýanyň habaryna görä, täze örtügiň dört...

Dünýäniň iň uly suraty

Amerikaly Deýmond Wipper-Ýang dünýäniň iň uly suratyny çekdi. Ol 600 inedördül metr kagyzda – öýleri, howa şarlaryny we ummanyň içindäki ýaşaýşy şekillendiripdir. “CNN” habar...

“Apple”-iň eplenýän telefony

Häzirki wagtda dünýäde tehnologiýa pudagyna köp üns berilýär. Her gün diýen ýaly, adamlary geň galdyryjy tehnologiýalar peýda bolýar. Birnäçe ýyllar mundan ozal, eplenýän telefonlar...

Fulbraýt talyplar maksatnamasy üçin anketa kabul edilýär

Fulbraýt adyndaky daşary ýurt talyplar maksatnamasy (magistr derejesi) boýunça anketalaryň kabul edilýändigi habar berilýär. Bu barada ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy berýär.Fulbraýt adyndaky maksatnamasy Türkmenistanyň meşhur...

Türkmen diplomatlarynyň baýramçylygy bellener

Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär. Şu ýyl hem bu baýramçylyk güni mynasybetli «Türkmenistanyň diplomatiýasy – onuň taryhy, häzirki...

Türkiýäniň uniwersitetlerinde okatmagyň täze usuly

Türkiýäniň Ýokary bilim geňeşi bilen Saglygy goraýyş ministrliginiň bilelikdäki maslahatlarynyň netijesinde, ýokary okuw mekdeplerinde “gibrid bilim” ulgamyna geçmek göz öňünde tutulýar. Amaly okuw bölümlerde...

Kagyzdan bulguryň hekaýasy

Ozalky ministrden maslahatda çykyş etmegi soralypdyr. Ol hem eline kagyzdan ýasalan kofe bulgury bilen münbere çykyp, çykyş etmäge başlaýar. Emma ony kellesindäki başga pikirleriň...

Türkiýäniň uniwersitetleriniň okuw ýagdaýy barada

Koronawirus ýokanjy sebäpli çäklendirmeleriň dowam edýän döwründe Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde onlaýn okuw tertibinden adaty tertibe geçmek babatda degişli işler alnyp barylýar.Ýurduň Bilim geňeşiniň...

66 million ýaşly galyndy

Angliýadaky şahsy kolleksiýalaryň birinde ak akulanyň ululygyndaky balygyň galydyndysy tapyldy. Göwrüminiň ululygy sebäpli, eýesi ony uçýan ýyrtyjy süýrenjileriň biriniň kellesidir öýdüpdir. Şeýlelikde, ol bu tapyndyny...