15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-16

Hepdelik täleýnama (15-21-fewral)

2021-nji ýylyň 15-21-nji fewraly aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Özbegistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolar

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Gazagystan Respublikasynda, Täjigistan Respublikasynda we Türkmenistanda iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbegistan...

Çempionlar ligasynda köp girdeji gazanan toparlar

Çempionlar ligasy futbolda iň güýçli çempionatlaryň biri hasaplanylýar. Irki döwürlerde bu çempionat “Çempionlar kubogy” diýip atlandyrylypdyr, 1992-1993-nji ýyllar möwsüminde adyny üýtgedip Çempionlar ligasy durmuşa...

Türkmenistan 850 sany “Kamaz” awtoulagyny satyn aldy

Pandemiýa bilen baglanyşykly çäklendirmelere garamazdan, Türkmenistan 2020-nji ýylda 852 sany “KAMAZ” awtoulagyny satyn aldy. “Finmarket” habar gullugy bu barada “KAMAZ” kompaniýasynyň çärýekleýin hasabatyna salgylanyp...

ABŞ-da uçýan ulaga rugsat berildi

Uçýan “Terrafugia Transition” ulagy ABŞ-nyň Federal awiasiýa dolandyryş gullugyndan (FAA) şahadatnama aldy. Ulag gatnawynyň geljegi diýlip atlandyrylýan "uçýan awtoulaglara" bir ädim ýakynlaşdyk. Sebäbi uçýan...

Bütindünýä Söwda Guramasynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) Ženewadaky Baş geňeşligi Nigeriýanyň wekili Ngozi Okonjo-Iwealyň  guramanyň başlygy wezipesine bellenmegini tassyklady. Nigeriýanyň ozalky maliýe ministri 1-nji martda işe başlar.Täze...

Hormatly Prezidentimiz Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň işi bilen tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkezine bardy. Soňky ýyllarda döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen, ýurdumyzda elektron senagaty önümçiliginiň...

Pakistan Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Irfan Ahmedi kabul etdi.Duşuşygyň başynda Ilçi...

Ykdysadyýetiň möhüm ugry

Türkmenistan dünýäde energiýa serişdelerine baý döwletleriň biridir. Elektrik energiýasyny öndürmek tutuş dünýäde iň düşewüntli önümçilikleriň biri hasaplanýar. Şundan ugur alnyp, bu pudaga maýa goýumlarynyň...

Ilkinji uçarlaryň döreýiş taryhy

Awiasiýa - (latyn dilinde avis-guş) - Ýeriň töweregindäki howa giňişliginde howadan agyr enjamlarda uçuş. XX asyryň 60-njy  ýyllarynda awiasiýada uçarlar, dikuçarlar  we  planerlar ulanylypdyr....