15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-15

Çempionlar ligasy täzeden başlaýar

Futbol äleminde tomaşaçylaryň, şeýle hem futbolçylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan çempionatlaryň içinde birinji hasaplanylýan Çempionlar ligasy ýetip geldi. Çempionlar ligasynyň 1/8 tapgyr duşuşyklary şu hepdäniň...

«Umyt» Marsdan surat iberdi

Geçen hepdäniň sişenbe güni Marsyň orbitasyna giren Birleşen Arap Emirlikleriniň «Hope Probe» (Umyt älem gämisi) älem gämisiniň wekiliýeti bu ýerdäki wezipeleriniň çäklerinde gyrmyzy planetadan...

Eýran esasy baýramlarynyň birini belledi

Hezreti Ymam Homeýniniň baştutanlygyndaky Eýranyň Yslam Ynkylabynyň dabaraly ýeňşinden bäri dört onýyllykdan gowrak wagt geçdi. Şu döwür içinde Eýran Yslam Respublikasy dürli ugurlarda, şol...

Saçyň düşmeginiň öňi alnar

Ýaponiýada alymlar adamynyň saç köküniň täzelenmegi boýunça ylmy-barlag işlerini geçirdiler we üstünde işlenilen usullarynyň üstünlikli bolandygyny aýtdylar.“Independent” neşiriniň habaryna görä, “RIKEN” bioulgam dinamika ylmy-barlag...

Sanjym täzelikleri: Ýaponiýada ilkinji sanjym bellige alyndy

Bütin dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy göreş alnyp barylýar. Şeýle döwürde bu ýokanja garşy işlenip düzülen sanjymlar dünýäniň dürli döwletlerinde bellige alynýar we şol ýurtlarda...

5000 ýyllyk kärhana tapyldy

Amerikaly we Müsürli arheologlaryň Nil derýasynyň günbatarynda üstünden baran täze galyndysynyň mundan 5 müň ýyl ozal işledilen piwo kärhanasydygy belli boldy. Müsüriň gadymy eserler boýunça...

Adatdakysyndan 70 göterim tiz anyklar

Angliýanyň Milli saglyk hyzmatlary guramasy tarapyndan ýaýradylan beýannama görä, kompýuter tamografiýasy öýkende howply täze döremeleriň emele gelşini adaty ýagdaýdan 70 göterim tiz ýüze çykaryp...

“Facebook” akylly sagat öndürmekçi

ABŞ-nyň “Facebook” jemgyýetçilik kompaniýasy özüniň akylly sagadyny çykarmak isleýär we häzirki wagtda onuň üstünde işleýär. Bu barada “Information” onlaýn neşiri habar berýär. Öndüriljek akylly...

Internetiň tizligini barlamak üçin

Häzirki wagtda dünýäde tehnologiýa döwri batly gadamlar bilen öňe barýar. Şu döwürde internet tory esasy görkeziji bolup çykyş edýär. Türkmenistanda hem internet hyzmatlaryndan peýdalanýanlaryň...

Ronaldo jemgyýetçilik torunda birinji orunda

Dünýä belli futbolçy Kristiano Ronaldo 3 sany tapawutly jemgyýetçilik tory boýunça abunaçylarynyň sany babatda 500 milliona ýeten ilkinjileriň biri boldy.Häzirki wagtda “Ýuwentus” toparynda çykyş...