0 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-14

Ýeňijileri gutlalyň: Instagram bäsleşigi

Dünýäde esasan hem ýaşlar tarapyndan giňden bellenilýän, ýaşlaryň söýgüli günleriniň biri bolan 14 Fewralda Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul...

TOPH we TOP taslamalary awgustda ulanmaga berler

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz gecirijisiniň hem-de Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň türkmen bölegini şu ýylyň awgust aýynda ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Bu barada "orient.tm" internet...

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy: 30 iri desga ulanmaga berler

Şu ýyl ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň toýy toýlanýar. Üstümizdäki ýylda 30 iri önümçilik we medeni maksatly binalaryň ulanmaga berilmegi göz öňnüde tutulýar....

Iňlis dilini has aňsat öwreneliň: Intellektual sahypamyz

Siz iňlis dilini aňsat öwrenmek isleýärsiňizmi?  Iňlis dili häzirki wagtda halkara gatnaşyklar we biznes, şeýle hem durmuşyň beýleki köp ulgamyndaky artýan ähmiýeti bilen dünýäde...