15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-13

Instagram Bäsleşigi : 14-nji Fewralda jemlenýär

Instagram bäsleşigi ertir jemlenýär. Dünýäde esasan hem ýaşlar tarapyndan giňden bellenilýän, ýaşlaryň söýgüli günleriniň biri bolan 14 Fewralda Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän...

Waşingtonda “Dostluk” ýatagy boýunça onlaýn forum

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Hazar deňzinde “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek...

Messi rekord goýan sport köwşüni muzeýe berdi

 Ispaniýanyň "Barselona" toparynda çykyş edýän dünýä belli futbolçy Lionel Messi ady rowaýata öwrülen futbolçy hasaplanýan Peleniň rekordyny täzelemekde goşant goşan sport köwşüni Kataloniýanyň muzeýine...

Alymlar süýrenijileriň täze gadymy görnüşini tapdylar

Argentinaly paleontologlar ýurduň günbataryndaky La Rioha welaýatynda 230 million ýyl ozal ýaşan süýrenijileriň täze görnüşini tapdylar. Bu barada Matans şäherindäki uniwersitetiň ýanyndaky “CTyS-UNLaM” agentligi...

Hytaý Täze ýylyny garşylady

12-nji fewralda gündogarda Täze ýyly, ýagny sygyr ýylyny (olarda öküz ýylyň diýlip atlandyrylýar) garşylandy. Aý senenamasyndaky iň möhüm baýramçylyklaryň biri hasaplanýar. Adatça, Hytaýyň Täze...

ÝB-niň ykdysadyýetini halas ediş meýilnamasy tassyklandy

Ýewropa Bileleşigi 672,5 milliard ýewro karz serişdeleri bilen Dikeldiş we durnuklylyk gaznasyny tassyklamak işini tamamlady.Pandemiýadan soňra Ýewropanyň ykdysadyýetini gaýtadan dikeltmek üçin gaznanyň parametrleri geçen...

Ilon Maskyň täze maksady: uçýan ulag

ABŞ-nyň “Tesla” we “SpaceX” kompaniýalarynyň ýolbaşçysy Ilon Mask täze maksatnamasyny mälim etdi. Onuň geljek ýyllar üçin öňünde goýan maksatlarynyň biri hem uçýan ulagdyr. Şonuň...

Ýagşygeldi Kakaýewiň ady Halkara nebit we gaz uniwersitetine dakyldy

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlap, Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda milli Liderimiz Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny dakmagyň...