0 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-12

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy: 30 million bag ekiler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda milli Liderimiz 2021-nji ýylda ýurdumyzda bag ekmek hakyndaky Karara gol...

2020-nji ýylyň esasy görkezijileri: 8 milliard dollarlyk taslamalar amala aşyryldy

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň jemlerine hem-de 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň netijelerine garaldy.Milli...

2020-nji ýylyň iň gowy etraby belli edildi

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylda ýurdumyz boýunça welaýatlaryň, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasynda 2020-nji...

Türkmenistanda täze döwlet maksatnamalary we ösüş strategiýalary tassyklandy

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň jemlerine hem-de 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň netijelerine garaldy....

Halkara gatnaşyklarynda ýetilen belent sepgitler

Häzirki günlerde dünýä döwletleriniň aglaba bölegi bilen dost-doganlykly, iki we köptaraplaýyn peýda getirýän hyzmatdaşlyklary alyp barýan ýurdumyz şol gatnaşyklaryň düýp özenini agzybirlige, asudalyga, dostluga...

Transfer bahasy pese gaçan futbolçylar

“Transfermarkt” futbol web saýty häzirki wagtda dowam edip duran çempionatlarda transfer bahalary pese gaçan dünýä belli futbolçylarynyň sanawy bilen tanyşdyrdy. “Atletiko Madrid” toparyndan transfer...

Ýalňyzlyk boýunça ministrlik döredildi

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suga ýurtda ýalňyzlyga garşy göreşmek babatda täze wezipe döretmegi tabşyrdy. Bu barada “Kýodo” habarlar gullugy habar berýär.Premýer-ministr Ýosihide Suga ýurduň sebitleriniň...

Elektron sporty boýunça bagtyňyzy synap görüň!

Türkmenistanyň milli elektron sport federasiýasy, Federasiýanyň kubogyny almak boýunça “Dota2 we Counter Strike: Global Offence” oýunlar ýaryşyna gatnaşmak üçin ýazylyşygyň başlandygyny habar berýär.14 ýaşdan...

Ýurdumyzyň welaýatlary boýunça täze ýolbaşçylar bellendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça hem guramaçylyk wezipelerine seretdi. Bu batada täze...

«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­syndan bäsleşik

«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10093624 — Su­wy gy­syp ýyg­na­ýan ýo­ka­ry ba­syş­ly so­ru­jy­lar üçin äti­ýaç­lyk şaý­la­ry­ sa­tyn al­mak ba­ra­da BÄS­LE­ŞIK yg­lan etdi. Bu barada...