15 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2021-02-10

Türkmenistan Germaniýa bilen Hytaýyň arasynda ýük gatnawyny amala aşyrar

“Türkmenhowaýollary” agentligi Hytaý Halk Respublikasy bilen Germaniýanyň arasynda ýük gatnawlaryny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada "orient.tm" internet saýtynda bellenilip geçilýär.Saýtda bellenilen habara görä, şu...

Türkiýe hem Aýa barýar

Kosmos pudagyny ösdürmegiň çäklerinde 2023-nji ýyla çenli Türkiýe Respublikasy Aýa kosmos gämisini ibermegi meýilleşdirýär diýip, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan belledi. Prezident Ärdogan ýurduň...

Ildeşimiz Döwletjanyň nobatdaky tutluşygy

Başa-baş söweş sporty boýunça dürli ýaryşlary gurnaýan “Bellator” guramasy indiki “Gran-Pri” ýaryşynyň ýarym agyr agram derejede boljakdygyny mälim etdi.“Bellator 256” atly Gran-Pri ýaryşy 9-njy...

Çempionlar ligasynyň geçiriliş düzgüni üýtgedildi

UEFA-nyň düzümindäki 55 agza assosiasiýa Ýewropanyň iň abraýly topar derejesindäki ýaryşy bolan Çempionlar ligasynyň geçiriliş tertibini üýtgetmek baradaky teklip bilen ylalaşdylar. Täze düzgün 2024-nji...

Türkiýeli astronawtlar älem giňişligine çykar

Russiýanyň «Roskosmos» agentligi türkiýeli bir astronawtyň älem giňişligine çykarylmagy üçin ýakyn geljekde Türkiýeden bir teklibe garaşýandygyny mälim etdi. Bu mälimnama Türkiýäniň Milli kosmos maksatnamasynyň...

Toparyň iň garry janköýeri aradan çykdy

Angliýanyň dünýä belli “Mançester Siti” futbol toparynyň 104 ýaşly janköýeri Wera Koen aradan çykypdyr. Wera 1933-nji ýyldan bäri stadiona gelip öz söýgüli “Mançester Siti”...

Çilimiň tüssesi hem zyýanly

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatyna görä, dünýäde çilim çekýänleriň sany 1 milliardy geçdi. Çilim çekýänleriň 80 göterimi pes we orta girdejili ýurtlarda ýaşaýar. Kiribati,...

Aşgabatda Dewisiň Kubogy boýunça halkara tennis ýaryşy geçiriler

2021-nji ýylyň 6-12-njy sentýabry aralygynda ýurdumyzyň Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis Toplumynda Aziýa we Okeaniýa döwletleriniň IV sebitleýin toparynyň Dewisiň Kubogy atly ýaryşynyň geçirilmegi...

Hepdelik täleýnama (8-14-fewral)

2021-nji ýylyň 8-14-nji fewraly aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň täze Konsepsiýasy taýýarlanar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmak boýunça geçen, 2020-nji ýylda...