0 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-09

“Türkmenistanyň ussat diplomaty” diýen tapawutlandyryş nyşany döredildi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk, parahatsöýüjilik we hoşniýetli daşary syýasatyny amala aşyrmakda, daşary ýurt döwletleri bilen syýasy, söwda-ykdysady, ylym, bilim, medeni we...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçiriler. Şol mejlisiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklary boýunça aýry-aýrylykda iş maslahatlaryny geçirdi. Şol...

14-nji “Travel Turkey Izmir” sergisi onlaýn geçiriler

Türkiýäniň hem-de dünýäniň syýahatçylyk babatdaky üstünlikleri açyp görkezýän “Travel Turkey Izmir” (Syýahat Türkiýe İzmir) atly halkara sergisi onlaýn tertibinde geçiriler. Bu serginiň şu ýylyň...

Aýda ýiten golf topy tapyldy

Ýarym asyr mundan ozal Aýda ýitirilen golf topy tapylypdyr diýip, “BBC” habar gullugy habar berýär. 1971-nji ýylyň 5-nji fewralynda Amerikanyň “Apollon 14” atly kosmos...

Koronawirus üçin tabletka görnüşinde sanjym öndüriler

Beýik Britaniýanyň immunizasiýa boýunça ministri Nadim Zahawi geljekde sanjymlaryň tabletka görnüşinde bolup biljekdigini belledi. Şeýle tehnologiýalar işlenip düzülýär. Britaniýada şeýle sanjymlaryň önümçiligi üçin mümkinçilikler...

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy hojalyk hasaplaşygyna geçer

Öňümizdäki üç ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň amaly ylmy-barlag edaralary tapgyrlaýyn hojalyk hasaplaşygyna geçiriler. 8-nji fewralda bolan iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz akademiýanyň ýolbaşçysyna bu...

Aýratyn zähmet şertlerinde işleýän lukmanlara goşmaça hak tölener

Türkmenistanda aýratyn zähmet şertlerinde işleýän saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça hak töleniler. 8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman...

Messi bilen gyzyklanmagy dowam etdirýär

Ispaniýanyň “Barselona” futbol toparynyň kapitany Lionel Messi ýene-de “Mançester Siti” toparyny gyzyklandyrýar. Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň topary argentinaly ýyldyz futbolçysy bilen ýazda gepleşiklere başlamak isleýär...

Eýran öz sanjymyny öndürdi we köpçülikleýin sanjyma girişdi

Eýranyň Razi instituty tarapyndan işlenip taýýarlanan ilkinji koronawirus ýokanjyna garşy “Razi Covo-Pars” sanjymy köpçülige tanyşdyryldy. Eýranyň metbugatynyň habar bermegine görä,  bu sanjym institutyň lukmanlary,...

Suhan Orazberdiýew: — “Bagşy bolma, ýagşy bol!”

Gazet sahypalarynyň birinde Kerim Gurbannepesowyň “Edebiýat we durmuş” atly kitabyndan çap edilen “Öz okyjyň öňünde öz jogapkärligiňi duýmak, ony sylamak, onuň her bir minudynyň...