0 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-08

Talyplar üçin 1 ýewrodan nahar

Fransiýanyň Pariž şäheriniň “Le Reflet” restoranynda maddy tarapdan kynçylyk çekýän talyplara hepdede iki gezek nahar berler diýip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär. Içdäaçar,...

“Apple”-iň ilkinji öndüren kompýuteri satyldy

“Apple” tehnologiýa kompaniýasy tarapyndan öndürilen “Apple-1” ilkinji kompýuter görnüşi “eBay” söwda satuw platformasynda gollanmalar we kaseta interfeýsi bilen 1,1 million ýewro satyldy diýip habar...

Futbol täzelikleri: “Liwerpulyň” öňküligi ýok

Futbol boýunça öňdebaryjy çempionatlarda diýseň garaşylmadyk netijeler bolup geçdi. Umuman aýdanymyzda köp gola baý boldy. Biz bolsa okyjylarymyzy geçen hepde geçirilen esasy duşuşyklaryň netijeleri...

Türkmenistanda internetiň nyrhnamasynda uly arzanladyş

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, şeýle hem ugurdaş ýokary okuw mekdepleriň rektorlarynyň gatnaşmagynda...

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu maglumat “Türkmenistan”...

Telekeçiler üçin onlaýn okuw guraldy

Ysraýyl Halkara Ösüş Hyzmatdaşlyk Guramasy (MASHAV) Haýfa şäherindäki “Golda Meir MASHAV Karmel” halkara okuw merkezi (MCTC) bilen bilelikde Merkezi Aziýadan 20 gatnaşyjy (17 aýal,...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan täze iş orny

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orunlary barada bildiriş çap etdi. Şoňa laýyklykda, 2 iş orny boýunça işgär gözlenilýär.Boş iş orunlary dörän wagty yzygiderli iş...

“Superbowl”: 18 ýyldan soňky çempionlyk

ABŞ-nyň iň uly sport çäreleriniň biri hasaplanýan Amerikan futbolynyň “Superbowl” ýaryşynyň final duşuşygynda “Tampa-Beý Bakkanirs” topary ýeňiş gazandy. 18 ýyldan soňra gazanylan ýeňişde uly...

Birža täzelikleri: 33 million dollarlyk geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 59-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Kiprden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan...

Goňşularymyzda «Sputnik V» sanjymy urlup başlady

Ertir ― 9-njy fewralda Eýranda Russiýanyň «Sputnik V» sanjymyny urmaga köpçülikleýin girişiler. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginden habar berildi.Aýdylmagyna görä, ilkinji nobatda hassahanalaryň...