10 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-04

Messi kararyny möwsümiň ahyrynda bermekçi

Häzirki wagtda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Ispaniýanyň "Barselona" toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messiniň dürli toparlara transfer boljakdygy barada köp sanly habarlar ýaýradylýar."Goal.com" internet saýtynyň...

Aşgabady ösdürmegiň 17-nji tapgyrynyň taslamalary hödürlendi

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň gurluşyk we senagat pudaklaryny ösdürmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda milli Liderimiziň garamagyna paýtagtymyz Aşgabady ösdürmegiň 17-nji...

Uçýan ulaglar ýaryşyp başlar  

Uçýan awtoulaglaryň ýakyn geljekde ýaryşa-da goşulmagy ahmal. Awstraliýanyň kompaniýalarynyň birinde munuň üçin ýörite ulag hem işlenip düzüldi. Uçýan sport ulagy «Airspeeder» diýlip atlandyrylýar.Aslynda, Ýer...

Türkmenistanyň bilen IRU-nyň hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş sekretary Umberto de Pretto bilen wideo ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi.Işjeň ýagdaýda geçirilen...

Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda iri maýa goýum şertnamalaryna gol çekildi

Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagtyndaky Abu Dabiniň Ösüş Gaznasynyň arasynda üç sany uly şertnama gol çekildi. Bu barada “orient.tm” internet neşirinde bellenilip geçilýär....

94 bölejigi 2 minutda birleşdirdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan 12 ýaşly Heddon Hest atly oglanjyk LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro söweşijisini bary-ýogy 1 minut 59,72 sekuntda doly düzüp...

52 ýyl öň ýazylan hatda geljek beýan edilýär

Angliýada ýaşaýan bir mebel ussasy köne mebelleriň biriniň içinde 1969-njy ýylda 11 ýaşly gyzjagazyň ýazan bir hatyny tapdy. Dogry, köne mebelleriň arasyndan geçmişiň ýadygärlikleri...