10 C
Ashgabat
2021-02-28

Günlük Arşiv: 2021-02-01

Kino äleminde ösesiňiz gelýärmi?

Onda “48 Hour Film Race Big Day” (48 sagatda film döretmek bäsleşiginiň uly güni) maksatnamasyna gatnaşyň! Bu barada ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy habar berýär.“Big Day”...

Dünýädäki iň uly it aradan çykdy

Dünýäde iň uly it hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Freddi atly nemes iti, sekiz ýarym ýaşynda aradan çykdy diýip, “CNN” habar gullugy habar berýär....

Ahal welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ahal welaýatynyň häkimligi täze desgalaryň gurluşygy boýunça bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.Bildirişe görä, Ahal welaýatynyň häkimligi Tejen...

Sanly Ulgam we Startup: Iň Gowy Makalalar bäsleşigi

Global pandemiýa döwründe sanly ulgamyň ähmiýeti artdy we ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ulgamy has giň gerime eýe boldy. Dünýäde bolşy ýaly ýurdymyzda hem sanly ulgama geçiş...

Futbol täzelikleri: Salahyň üstünligi, Afellaýyň futboldan gitmegi

Niderlandlar Patyşalygynyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki ýarymgoragçysy Ibrahim Afellaý futbol ýoluny tamamlandygyny habar berýär.“Men umyt eden zadyma ýetip bilmedim. Ýöne muny örän rahat...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu...

7 ýaşly lukman

Gijäniň ýaryndan geçipdi, gapy kakyldy. Jemal derrew gözlerini açdy we içinden “Allajanlarym eýgilikmikä?” diýip gapa ýöneldi. Ýoldaşy iş saparyna gidipdi. Ol öýde çagalar bilen...

Aşgabatda Dewisiň Kubogy ýaryşy geçiriler

Türkmenistanda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Tennis boýunça Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň tapgyry geçiriler. Bu barada hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi.Şol resminamada...

Gazagystanda köpçülikleýin sanjyma başlandy

Gazagystanda köpçülikleýin sanjyma başlandyGazagystanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Ilkinji tapgyrda Russiýadan alnan “Sputnik V” sanjymy ulanylar. Bu barada köpçülikleýin metbugat gulluklary habar...

“Tesla” sport ulagyny öndürer

ABŞ-nyň dünýä belli kompaniýasy “Tesla” şereketi özüniň öndürýän adaty “Tesla Model S” ulaglary bilen bir hatarda elektrik togy bilen hereket edýän sport ulagyny hem...