Baş sahypa 2021 February

Aylık Arşiv: February 2021

Şäherara gatnawlarda hoş habar: Gatnawlar synag hökmünde başlaýar

2021-nji ýylyň mart aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de iki gezek Aşgabat–Daşoguz we Daşoguz–Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň ýola goýulýandygy...

Gysga möhletli okuwa çagyrýar

Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň Türk­me­nis­ta­nyň dip­lo­ma­tik gul­lu­gy üçin ad­mi­nist­ra­tiw-teh­ni­ki iş­gär­le­ri taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça okuw mer­ke­zi aşak­da­ky taý­ýar­lyk ugurla­ry bo­ýun­ça gys­ga möh­let­li (3...

“Talyp gözeli-2021” Halkara gatnaşyklary institutynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşymyzyň gülleri hasaplanylýan zenanlarymyza uly hormat goýulýar. Hemmämize mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda talyp gyzlaryň ukyp-başarnygyny açyp...

Türkmen-belarus hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Paýtagtymyzda wideoaragatnaşyk arkaly Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň mejlisi geçirildi. Oňa pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň hem-de iki döwletiň işewür toparlarynyň ýolbaşçylary we esasy...

Türkmenistanyň Mejlisi ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy

Wideoaragatnaşyk arkaly Mejlisiň wekilleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdylar. Her ýyl geçirilýän bu çäre ilkinji gezek wideomaslahat görnüşinde guralyp, oňa...

“Eni” kompaniýasyndan bäsleşik

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10092919 — nebit ýataklarynda işleýänler üçin iýmit we hojalyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu baradaky bildiriş...

Lukmançylyk enjamlaryny satyn almak bäsleşigi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.  Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap...

 «Demirýollary»  açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetinden bildiriş

Jemgyýetiň 4-nji we 5-nji şahamçalaryna degişli bolan ýaşaýyş jaýlarynda we edara binasynda gurnalan dizel-generatorlaryny bejermek hyzmatyny ýerine ýetirmek boýunça degişli ygtyýarnamasy bolan potratçylary saýlaýar....

Halkara zenanlar güni: aýal-gyzlarymyza pul sowgady gowşurylar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara...

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk eder

Türkmenistan döwletimiz şu ýyl Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklyk eder. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi."Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...