Günlük Arşiv: 2021-01-31

Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy

Erik azyklyk hem-de dermanlyk ähmiýeti bolan köpýyllyk miwe berýän agaçlaryň biridir. Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň köp sanly okyjylarynyň islegini hasaba alyp,...

Ikinji gezek Libertadores kubogyny gazandy

Günorta Amerikanyň iň meşhur kubogy hasaplanýan Libertadores kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Onda Braziliýanyň "Santos" bilen "Palmeýras" toparlary duşuşdy.Duşuşykda 1:0 hasabynda ýeňiş...

Otly we şäherara awtobus gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly we raýatlaryň saglygyny goramak maksady bilen otly we şäherara awtobus gatnawlary 2021-nji ýylyň 1-nji martyna...

Söwda, iýmit we dini edaralaryň işlerine çäklendirme

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly we raýatlaryň saglygyny goramak maksady bilen söwda we jemgyýetçilik iýmit, medeniýet we hyzmatlar ulgamynyň kärhanalarynyň...

“Makul Puzzle” : Wagtyňyzy peýdaly we gyzykly geçiriň!

Onlaýn oýun oýnamak käbir ýagdaýda wagtyňy biderek sarp etmek, esasan hem ýaşlary özlerini geljege taýýarlan wagtynda ösüş ýagdaýyna zyýan ýetirip biler. Emma  käbir onlaýn...