Günlük Arşiv: 2021-01-30

“Türkmenhowaýollary”: halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze...

“Redmi” kompaniýasy täze telefonlaryny hödürlär

Hytaýyň “Redmi” kompaniýasy soňky wagtlarda telefon bazarynda üstünlikli netijeleri görkezmäge başarýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda bu kompaniýa “Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9...

Türkmenistandan Russiýa ýörite ikinji uçar gatnawy

2021-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet...

Iň kiçi hameleon tapyldy

Halkara alymlar topary Afrikanyň Madagaskar adasynda täze açyş etdiler. Gözleg ekspedisiýasy wagtynda alymlar ozal näbelli hameleon jandary tapdylar. Bu täze görnüşli hameleona “Brookesia nana...

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ýewropa Komissiýasy britan-şwesiýa derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” atly koronawirus keseline garşy sanjymy,Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda ulanylmagyny tassyklady. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon...

Şu ýyl aspiranturalarda we kliniki ordinaturalarda okajaklaryň sanawy kesgitlenildi

Türkmenistanda 2021-nji ýylda aspirantura we kliniki ordinatura kabul ediljek adamlaryň sanawy kesgitlenildi. Bu barada Türkmenistanyň Minstrler Kabinetiniň 29-njy ýanwarda geçirilen mejlisinde aýdyldy.Döwlet Baştutanynyň Türkmenistanda ýokary hünärli...

Türkmenistan harytlaryň gelip çykýan ýerleri bilen baglanyşykly meseleleri tertipleşdirýär

Türkmenistanda harytlaryň gelip çykan ýerleri bilen baglanyşykly meseleleri tertipleşdirmek boýunça işler geçirildi. Bu işler barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 29-njy ýanwarda geçirilen mejlisinde habar berildi.Wise-premýer...

Hormatly Arkadagymyzyň eserleri – türkmen milli maşgala terbiýesiniň gönezligi

Türkmenistanyň PrezidentiGurbanguly Berdimuhamedow:-Biziň öz ata-babalarymyzdan artyk adam bolmajagymyz Hudaýyň beren ýagty güni ýaly aýdyňdyr. Iň bir amatly pursatlarda biz bolubilsek, şolaryň mynasyp dowamat-dowamy bolup...

Aral milli maksatnamasy işlenip taýýarlanylýar

Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak we onuň durmuşa geçirilmegine gözegçilik etmek boýunça Pudagara topary döretmek boýunça işler alnyp...

Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden belleniler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy, Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni, şeýle hem paýtagtymyzda akyldar şahyryň täze ýadygärliginiň açylmagy mynasybetli wideoaragatnaşyk arkaly medeni çäreleri geçirmäge taýýarlyk...