Günlük Arşiv: 2021-01-26

Täze Hyzmat: Makul Krosswordly Sözlük

“Makul Sözlük” özüniň täze hyzmatyny, krosswordly sözlügini hödürleýär. Türkmen we Iňlis dillerinde jemi 15000 gowrak baş sözi özünde jemleýän “Makul Sözlük” (sözlügi ulanmak üçin...

Döredijilik bäsleşikleri: Garaşsyzlyk baýramyna sowgatly barmaga mümkinçilik

Türkmenistanyň Medeniýet minsitrligi ýurduň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegini şöhratlandyrmak, giňden wagyz etmek maksady...

Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli sergi guraldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Sergi «Ata Watanym jan Türkmenistan» diýlip atlandyrylýar. Halypa suratkeşleriň eserleri bilen başlanýan...

Dünýäniň iň gymmat markalary

“Brand Finans” atly halkara markasyna baha beriş guramasy tarapyndan taýýarlanan “Dünýäniň iň gymmat 500 markasy-Global 500-2021” gözleg işlerini tamamlady. Gözleg işleriniň jemi boýunça “Apple”...

Tokio oýunlarynyň ykbaly nähili bolar?

Dünýäde koronawirus keseliniň güýjemegi sebäpli, Ýaponiýa döwletiniň ýaşaýjylary “Halkara Olimpiýa oýunlaryny” geçirmek babatynda özleriniň garşylygyny bildirdiler. Ýaponiýanyň “Asahi Şimbun” neşiri ýanwar aýynda geçiren jemgyýetçilik...

Dawos forumy: «Sputnik V» sanjymyny 25 ýurt bellige alar

Her ýyl ýanwar aýynda Şweýsariýanyň Dawos şäherçesinde Bütindünýä ykdysady forumy ýa-da dünýäde uly meşhurlyga eýe bolan Dawos forumy geçirilýär. Şu ýyl dünýädäki emele gelen...

“Hazar” konsorsiumy bäsleşik yglan etdi

“Türkmen milli nebtigaz kompaniýasy” (NaPeCo) ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden we “Mitro International Limited” kompaniýasyndan ybarat bolan “Hazar” konsorsiumy şu aşakdaky arza esasynda bäsleşik yglan...

Aşgabat barada aýdym döretmek bäsleşigi

Milli Liderimiz paýtagtymyz boýunça amala aşyran saparynyň çäklerinde gözel künjekleriniň birinde bina edilýän we Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän...

Alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi geçiriler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy...