Günlük Arşiv: 2021-01-21

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň duşuşygy

2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler iki ýurduň we...

Azerbaýjanyň Daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jeýhun Aziz ogly Baýramowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň Türkmenistana iki günlük sapary başlandy. Ertesi gün Azerbaýjanyň DIM-niň...

Türkmenistan bilen Azerbaýjan Hazarda bilelikde energiýa serişdelerini çykarar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliyewiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň döwlet habarlar gullugy habar berýär. Bu möhüm...

Toý bir minut dowam etdi

Koronowirus pandemiýasy sebäpli çäklendirmeler her hili ýagdaýlara sebäp boldy. Ýakynda dünýä metbugatynda peýda bolan habarlarda hytaýly polisiýa işgäriniň bir minutlyk toý tutandygy barada ýazyldy. Taryhda...

Ronaldonyň taryhy rekordy: iň köp gol geçiren futbolçy

Portugaliýaly futbolçy Kristiano Ronaldo häzirki wagtda çykyş edýän Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň ýurduň Superkubogynyň final duşuşygynda “Napoli” toparyna gol geçirip, resmi duşuşyklardaky gol sanyny 760-a...

Pirlonyň 1-nji, “Ýuwentusyň” 9-njy Superkubogy

Italiýanyň güýçli toparlaryndan “Ýuwentus” topary 9-njy gezek ýurduň naýbaşy kubogyny gazandy. Italiýanyň Superkubogyny gazanmak ugurndaky ýaryşyň finalynda “Ýuwentus” bilen “Napoli” toparlary duşuşdy. “Ýuwentus” topary Kristiano...

Baýden özgertmeler bilen başlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze Prezidenti Jo Baýden wezipä girişen dessine käbir özgertmeleri geçirdiler. Dünýä metbugatynda bu özgertmeleriň dördüsine has uly üns çekilýär. Baýdeniň ilkinji gol...

Turpuň peýdasy

Turpuň peýdasy adamzada has irki döwürden belli bolupdur. Sebäbi turp tohumlaryndan ýag alypdyrlar, beýik piramidalaryň gurluşygynda  işleýän işçilere  turp ýygy - ýygydan iýmit hökmünde...

Daşary ýurtly türgenlere mugt sanjym ediler

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň...

Türkmenistan halkara ýaryşlara taýýarlyk görýär

Döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherjiginde halkara ýaryşlara görülýän taýýarlyk işleri barada gyzyklandy. Milli Liderimiz welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň üsti ýapyk...