Günlük Arşiv: 2021-01-18

Lapis Lazuli geçelgesi boýunça “Ýol kartasy” ylalaşyldy

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň pudagara toparynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşinde üçtaraplaýyn duşuşygy geçirildi. Bu topar ulag we aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek arkaly Lapis Lazuli geçelgesini ...

Türkmenistan «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik V» sanjymyny bellige aldy hem-de degişli şahadatnamany berdi. Göni maýa goýumlaryň rus gaznasynyň (GMRG) baş direktory Kirill...

Türkmenistan Russiýadaky kärhanany polimer bilen üpjün eder

Russiýanyň Ust-Labinsk şäherinde täze açylan kärhana çig malyny Türkmenistandan alar ― diýlip, «livekuban.ru» saýty ýazýar. Täze kärhana polipropilen önümçiligine niýetlenen. Türkmenistanda öndürilen polimer düwmeleri bu...

ABŞ-nyň iň uly ýer eýesi boldy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts ABŞ-nyň köp ştatlarynda umumy 979 müň inedördül kilometr barabar bolan oba hojalyk ýerlerini satyn aldy. Bu görkezme babatda Bill...

Dünýä belli topar adyny we nyşanyny üýtgetmekçi

Futbol äleminde giňden tanalýan Italiýanyň meşhur “Inter” topary özüniň adyny we nyşanyny üýtgetmek isleýär diýip, “La Gazzetta dello Sport” neşiri habar berýär. Häzirki wagtda...

Kino we konsert pudagy ýitgi çekýär

Koronowirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetine maddy täsiri dowam edýär. Bilermenler bu täsiriň keseliň çäresi doly tapylyp, ol dep edilenden soň hem aradan aýrylmajakdygy baradaky pikirde. Dünýä...

Türkmen hususyýetçileri angliýaly kärdeşleri bilen oba hojalygy boýunça pikir alyşdylar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Beýik Britaniýanyň Halkara söwda ministrliginiň hünärmenleri bilen TSTB-niň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk...

Lahti ― 2021-nji ýylda «Ýewropanyň ýaşyl paýtagty»

Finlandiýanyň Lahti şäheri resmi ýagdaýda 2021-nji ýylda «Ýewropanyň ýaşyl paýtagty» diýlip yglan edildi. Bu barada «EuroPulse»-yň habarynda aýdylýar. Şäher bu derejäni Portugaliýanyň Lissabon şäherinden kabul...

Habib yzyna dolanýarmy?

UFC başa-baş söweş sungatlary guramasynyň ozalky pälwany Habib Nurmagomedow yzyna dolanýarmy? Dana Uaýta gulak assaň-a bu şeýle. Ol ýakynda geçiren metbugat maslahatlarynyň birinde bu...

Buzgaýmak «keselledi»

Ýalňyş okamadyňyz. Sowuk hem datly tagam bolan buzgaýmak keselledi. Özi-de koronowirus bilen. Bu ýagdaýa Hytaýyň Týanszin welaýatynda ilkinji gezek gabat gelindi. Bu barada «Sky News»...