Günlük Arşiv: 2021-01-15

«Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasy işe girizildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşen «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasyny işe girizmek dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Hökümetiniň...

Dünýäniň iň uly ýaşaýyş jaýy satlykda

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň taryhyndaky iň gymmat öý ― Kaliforniýanyň Los-Anželes şäherindäki «The One» köşgi satuwa çykaryldy. Ol 340 million dollar möçberinde bahalanýar ― diýip, «The Sun» habar...

Lebapdaky söwda toplumlarynda uly özgertmeler geçiriler

Şu ýyl Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleri birleşigi tarapyndan sebitiň etraplarynyň çäginde döwrebap dükanlaryň onusynyň gurluşygy meýilleşdirilýär. Bu barada Hökümetiň...

Ýurdumyzyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy

Türkmenistanyň käbir gazetlerinde baş redaktoryň orunbasary wezipesi ýapyldy. Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada degişli Karara gol çekdi. Wise-premýer M.Mämmedowanyň Hökümetiň Türkmenabat şäherinde geçirilen...

Ekrany hereket edýän smartfon

Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy “CES 2021” tehnologiýa sergisinde “LG Rollable” açylyp ýygnalýan ekranly smartfonyny hödürledi. Smartfon oňyn täsir galdyrdy. “LG” kompaniýasynyň resmi wekili “LG Rollable”...

Türkiýede sanjym başlandy: Prezident Ärdogan hem sanjym aldy

Türkiýe Respublikasynda hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlar 14 günlük kliniki synagdan soňra adamlara urlup başlandy. Ilkinji sanjymy ýurduň saglyk ministri...

“Samsung Galaxy S21” tanyşdyryldy

Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa ägirdi bolan “Samsung” kompaniýasy ulanyjylaryň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan täze “Samsung Galaxy S21” modelini tanyşdyrdy. Bu barada “turkmenistanhabar.com” internet...

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bellener

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly baýram etmäge taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işler barada...

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetine öwrülýär

«Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, paýdarlar jemgyýetine öwürmäge ygtyýar almak baradaky mesele boýunça hasabat berildi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde...

Ownuk üwelen kükürdiň önümçiligi ýola goýlar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde oba hojalygynyň zerurlyklary üçin gerek bolan himiýa önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça görülýän çäreler...