Günlük Arşiv: 2021-01-12

Teýlor Swift bäşinji gezek rekord goýdy

Rekordlardan doýmaýan dünýäniň ýene bir rekordy täzelendi. Nobatdaky rekord aýdym-saz sungaty, has takygy, dünýä belli aýdymçy Teýlor Swift bilen bagly. «Billboard» habaralar agentliginiň «Nielsen» analitika...

Salahdan dogduk obasyna sahawat

«Liwerpulyň» we Müsüriň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Muhammet Salah Nagrig obasynda alnyp barylýan koronowirusa garşy göreşe maddy ýardam berdi. Bu barada «Mirror» gazeti...

Hepdelik täleýnama (11-17-nji ýanwar)

2021-nji ýylyň 11-17-nji ýanwary aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Birleşen Milletler Guramasynda işlemek isleýärsiňizmi?

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ilat gaznasy boş iş orunlaryny hödürleýär. Bu barada BMG-niň Türkmenistandaky Ilat gaznasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Gurama şu aşakdaky wezipeler...

Russiýanyň paýtagtynda türkmen restorany açyldy

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäheriniň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary Täze ýyl dynç alşynyň dowam edýän günlerinde golaýda Moskwa şäherinde açylan “Aşgabat” atly restoranda türkmen tagamlaryny...

Halkara bäsleşigiň möhleti uzadyldy

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde beýikligi 300 metr bolan binanyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça öň yglan edilen...

BSGG: 92 ýurtda sanjyma başlanar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) orta we pes girdejili 92 ýurtda fewral aýynda sanjym edilip başlanmagynyň mümkindigini belledi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. BSGG-niň...

“SOCAR Trading” Türkmenistandan çykaryljak nebiti satyn alar

Ýakyn iki ýylyň dowamynda “SOCAR Trading” (Azerbaýjan) kompaniýasy Türkmenistanda Önümi paýlaşmak hakynda Şertnamanyň şertlerinde iş alyp barýan Malaýziýanyň “Petronas” kompaniýasyndan iki million tonna nebit...

Türkmenistanly ýaş alym guş dersinden ýokumly dökün aldy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň ösümlik ýagyny öndürmek hünäriniň 4-nji ýyl talyby Kadyr Amanow «Ekologiki arassa organomineral dökünleriň...

Üzüm we üzümçilik barada…

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň ähli pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalyk pudagynda hem dünýä tejribesini ornaşdyrmak, onuň ylmy-önümçilik binýadyny hasda berkitmek babatynda, yzygiderli we toplumlaýyn işler...