Günlük Arşiv: 2021-01-11

80 ýylda ilkinji gezek

Şu gyşyň aýazam, gardyr ýagyşam özüne ýetik boldy. Dünýä metbugatynda döwletleriň aglabasynda gyşyň ygally we sowuk gelendigi barada ýazylýar. Ispaniýanyň paýtagty Madrid şäherinde bolsa...

Ukuda wagty horlanmak mümkinmi?

Her gün iki käse “ulun” çaýyny içmek uky wagtynda hem bedendäki ýaglaryň bölünmegine itergi berip biler. Muny Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegiň...

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlarynyň netijesi

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlary geçirildi. Berlen sesleriň 98 göteriminiň sanalmagy esasynda ýurduň Prezidenti we premýer-ministri wezipelerini öz ýerine ýetiren Sadyr Japarowyň ýeňiş gazanandygy mälim...

Soňky 30 ýylda 420 million gektar tokaý ýok edildi

Azyk we oba hojalygy boýunça halkara guramanyň (FAO) hasabatyna görä, dünýädäki tokaýlaryň ýarysyndan gowragy bäş döwletde ―Russiýa Federasiýasynda, Braziliýada, Kanadada, ABŞ-da we Hytaýda ýerleşýär. Guramanyň...

Howa maglumaty: howalar maýyl bolýar

Türkmenistanyn Oba hojaiyk we daşky gurşawy goramak ministrliginin Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu maglumat “Türkmenistan”...

Bill Geýtsiň täze maksatnamasy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan Bill Geýts täze maksatnamasynyň üstünde işleýär. Onuň esaslandyran maýa goýum kompaniýalarynyň biri awiasiýa kompaniýasyny...

Täsin suwoty

Bilşimiz ýaly, bizi gurşap alýan daşky dünýämiz özüniň florasy bilen guşawy bezeýär we adamzadyň ünsüni yzygider özüne çekýär. Baý biodürlülige eýe bolan ösümlik dünýäsi...

Birža täzelikleri: 27 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 27-si baglaşyldy. Gonkongdan, Owganystandan, Özbegistandan gelen işewürler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen...

Türkmenistandan Indoneziýa gynanç haty

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidenti Joko Widodo “Sriwijaýa Air” awiakompaniýasynyň ýolagçy uçarynyň helekçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň köpsanly adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç...

Ronaldonyň taryhy rekordy: iň köp gol geçiren futbolçy

Şu hepde Italiýanyň "Seria A" milli futbol çempionatynda taryhy waka bolup geçdi. "Ýuwentus" topary bilen "Sassuolo" topary çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň çäklerinde duşuşdy. "Ýuwentus" toparynyň...